23:28:32   |   17 january 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 1692-XXIV от 26.09.03г.

№ 1692-XXIV от 26.09.03г.

О реорганизации коммунальных предприятий дорожного хозяйства

Рішення Одеської міської ради

від 26.09.03 № 1692-XXIV

Про реорганізацію
комунальних підприємств
дорожного господарства

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою централізації управління дорожнім господарством міста Одеси та упорядкування діяльності комунальних підприємств по виконанню шляхових робіт, Одеська міська рада:

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати Міський підрядний спеціалізований шляховий ремонтно-будівельний трест по ремонту, будівництву та експлуатації автошляхів , Підрядне спеціалізоване дорожнє ремонтно-будівельне управління №1, Підрядне спеціалізованне дорожне ремонтне-будівельне управління механізованих робіт №2 шляхом злиття та створити на їх базі комунальне підприємство "Міськи дороги".
2. Затвердити статут комунального підприємства "Міські дороги" (додається).
3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати комунальне підприємство "Міськи дороги".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з житлово-комунального господарства, енергетики та тарифної політики.

Міський голова
Р. Боделан

Додаток
до рішення
Одеськoї міської ради
№ 1692-XXIV
від "26" 09.2003

С Т А Т У Т
комунального підприємства
"МІСЬКІ ДОРОГИ"1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство "Міські дороги", (далі за текстом "Підприємство", створене шляхом злиття Міського підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного тресту по ремонту, будівництву та експлуатації автошляхів, приєднання Підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного управління № І, Підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-будівельного управління механізованих робіт № 2 і є правонаступником відносно переданих прав та обов'язків відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства її Україні".
1.2. Найменування Підприємства українською мовою:
- повне - Комунальне підприємство "Міські дороги";
- скорочене - КП "Міські дороги";
Найменування Підприємства російською мовою:
- повне - Коммунальное предприятие "Городские дороги";
- скорочене - КП "Городские дороги".
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
Від дня державної реєстрації Підприємство набуває права юридичної особи, веде самостійний баланс, має поточний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи зі своєю назвою.
1.4. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, під власний ризик і з правом найму робочої сили.
1.5. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника.
1.6. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевою самоврядування і чинного законодавства України.
1.7. Юридична адреса Підприємства: 65045, Україна, м. Одеса, пул. Троїцька, 45.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Основною метою діяльності Підприємства є організаційне забезпечення поточного утримання об'єктів дорожнього господарства, виконання робіт з реконструкції, капітального, поточного та середнього ремонтів дорожнього покриті міста, падання річного виду послуг, пов'язаних з експлуатацією, утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та одержання прибутку.
2.2. Підприємство здійснює такі види діяльності:
- експлуатацію, ремонт та реконструкцію автошляхів та магістралей;
- розробку поточних та перспективних планів заходів щодо благоустрою міста;
- організацію впровадження нових форм та методів господарювання, прогресивних форм організації праці;
- організацію всіх видів ремонту проїзних частий вулиць та тротуарів, їх утримання, здійснення поточного контролю за виконанням цих робіт па магістралях міського значення;
- організацію утримання та ремонту дощової каналізації, мостів та шляхопроводів, підземних пішохідних переходів та інших дорожніх споруд на магістралях міського значення;
- прийом в експлуатацію завершених робіт па магістралях міського значення;
- здійснює технічний нагляд за будівництвом та ремонтом автодоріг, контролю за відповідністю об’єктів якості викопаних робіт, технічним вимогам та стандартам.
Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
2.3. На виконання п.п.2.1, 2.2. Підприємство може здійснювати функції Замовника на виконання робіт з експлуатації, ремонту та реконструкції автошляхів та магістралей, укладати відповідні угоди з підприємствами та організаціями - підрядниками різних форм власності.
2.4. З метою забезпечення статутних задач Підприємство може виконувати госпрозрахункову діяльність шляхом відкриття виробничих майстерень, дільниць, цехів, створення консультативних центрів; відкриття та експлуатації складських приміщень, виробництва будівельних матеріалів; падання ремонтно-будівельних послуг населенню та підприємствам, передачі в оренду приміщень, вільних площ та основних фондів, та інші види діяльності що не заперечать чинному законодавству.
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу здійснюються Підприємством, при наявності відповідних ліцензій.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3. 1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Установлення, при необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.2. Контроль з боку Засновника за ефективною діяльністю Підприємства здійснює Уповноважений орган, призначений розпорядженням Одеського міського голови.
3.3. Директор Підприємства призначається на посаду розпорядженням Одеського міського голови.
3.4. Директор Підприємства згідно зі своєю компетенцією: подає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу, проекти програм та планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання;
- без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, розпоряджається майном Підприємства, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних, державних, адміністративних, судових органах, у відносинах з підприємствами та організаціями усіх форм власності;
- видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки;
самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства;
- приймає і звільняє робітників у відповідності до штатного розкладу;
- вживає заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку;
- приймає рішення, кидає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;
- приймає рішення щодо створення структурних підрозділів Підприємства, у тому числі госпрозрахункових;
- вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні буї й узгоджені з Засновником або Уповноваженим органом.
3.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, здійснює ревізійна комісія, І по призначається розпорядженням Одеською міського голови.
3.6. Ревізійна комісія за дорученням Засновника або за власною ініціативою, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства.
3.7. Ревізійній комісії, за її вимогою, надаються усі необхідні документи та пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.8. Результати перевірок ревізійна комісія подає Засновнику та Уповноваженому органу.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно Підприємства, що с: комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, передане йому Засновником, а також майно, придбане Підприємством у результаті господарської діяльності, належить йому на правах повного господарського відання.
4.2. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески Засновника;
- прибутки, отримані від реалізації послуг (робіт, товарів), а також інших видів господарської діяльності;
- кредити банків;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела, не .заборонені чинним законодавством.
4.4. Вилучення державою у Підприємства його основних фондів, оборотних коштів, та іншого використовуваного ним манна, не припускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.
4.5. До Підприємства не застосовуються положення Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" без згоди Засновника.
4.6. Збитки, заподіяні Підприємству у разі порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.
4.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди Засновника. Передача манна Підприємства у фінансовий лізинг здійснюється за згодою Засновника або Уповноваженого органу. Списання майна проводиться згідно з чинним законодавством.

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, відповідає за результати своєї господарської діяльності перед Засновником; за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом та партнерами згідно з укладеними угодами; перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
5.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність в межах, затверджених Уповноваженим органом, перспективних планів, та програм розвитку житлово-комунальної галузі міста, виходячи з попиту па вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства І подає вказані плани на розгляд та затвердження Уповноваженому органу.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, роби, послуг, підприємствами та організаціями - підрядниками та постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
5.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат па оплату праці, сплату відсотків по кредитах банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частини, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
5.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або па договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
5.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
5.6. Порядок ведення бухгалтерської-о обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.

6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
6.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
6.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, Уповноваженого органу та трудового колективу.
7.2. Засновник затверджує зміні та доповнення до Статуту Підприємства. Виконавчий комітет Одеської міської ради реєструє затверджені зміни та доповнення до Статуту підприємства у встановленому порядку.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом Мого реорганізації (злитій, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду.
8.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику.
8.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
8.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.
8.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, завдані Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.


Секретар ради
О. А. ПрокопенкоPage is created: 28.01.2006 14:03
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More