07:01:59   |   15 june 2021   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / № 4226 - IV от 15.07.2005г.

№ 4226 - IV от 15.07.2005г.

Об утверждении «Схемы размещения многоэтажных автостоянок-паркингов в г. Одессе» и комплексной программы их строительства

Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4226 - IV

Про затвердження "Схеми розміщення багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі" та комплексної програми їх будівництва

Відповідно до підпунктів 22, 42 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 року № 3160-ІV, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.06.2005 року № 232, з метою більш ефективного використання території міста для вирішення житлового будівництва, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити “Схему розміщення багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі” (додаток 1).
2. Затвердити Комплексну програму будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі (додаток 2).
3. Здійснювати вибір інвесторів для проектування та будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів на конкурсній основі з урахуванням:
- доступної ціни машино-місця у багатоповерхових автостоянках-паркінгах;
- коротких строків будівництва;
- малої площі забудови;
- можливого модульного збільшення або зменшення розмірів площі паркінгу;
- паралельного ведення робіт з будівництва житла на територіях, переданих під забудову у встановленому законом порядку;
- використання сучасних архітектурно-будівельних та дизайнерських рішень.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з будівництва, архітектури та земельних правовідносин.

Міський голова
Е. Гурвіц


Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 15.07.2005 р.
№ 4226 – IV

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі

Вступ
В основі формування комплексної програми будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі (далі - Комплексна програма) покладені заходи, спрямовані на досягнення встановлених цілей програми.

Програма поширюється на об'єкти будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів, призначених для зберігання легкового автотранспорту у м. Одесі.
Назва Комплексної програми - Комплексна програма будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі на період 2005-2010 років.
Основа для розробки Комплексної програми: основні напрямки Генерального плану розвитку м. Одеси на період до 2010 року; містобудівні плани розвитку територій адміністративних районів.
Розробники Комплексної програми: управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, Одеське міське управління земельних ресурсів.
Виконавці Комплексної програми: інвестори на конкурсній основі.
Відповідальні за виконання Комплексної програми: управління капітального будівництва Одеської міської ради та постійна комісія Одеської міської ради з будівництва, архітектури та земельних правовідносин.
Термін реалізації Комплексної програми - 2005-2010 роки.

І. Цілі та завдання Комплексної програми

Комплексна програма є інструментом державного регулювання містобудівного розвитку м. Одеси, в тій частині, що стосується будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів, і представляє собою комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних міських проблем: містобудівних (створення нових проектних і конструктивних рішень), економічних (залучення додаткових інвестицій у розвиток міської інфраструктури), екологічних (зниження негативного впливу на оточуюче середовище), а також збільшення ефективності використання міських ресурсів (територій, будівельних потужностей).
Головною метою програми є забезпечення комфортного проживання на території м. Одеси: зниження негативного впливу на навколишнє середовище, збільшення пропускної спроможності на міських магістралях, шляхом їх розвантаження від тимчасово розташованого на проїжджій частині автотранспорту; забезпечення мешканців міста машино-місцями для зберігання автотранспорту. Створення умов для збільшення надходжень в доходній частині бюджету від реалізації проектів будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів.

Основними завданнями Комплексної програми є:
- забезпечення реалізації проектів будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів в період 2005-2010 років в об'ємах щорічних планових завдань;
- формування економічних і організаційних умов, що сприятимуть збільшенню темпів введення в дію машино-місць;
- розвиток індустріальної бази будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів.

Заходи з формування і розвитку індустріальної бази будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів включають:
- вибір і розробку оптимальних науково-технічних рішень у сфері будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів, що сприятимуть збільшенню комерційної ефективності і окупності проектів;
- організація і проведення конкурсного відбору проектів автостоянок з метою виявлення кращих конструктивних і технологічних рішень, що відповідатимуть вимогам: екологічність, економічність (зниження собівартості будівництва машино-місця), пожежна безпека, легкість технологічного процесу, швидкість будівництва;
- вдосконалення проектних рішень та їх технологічного забезпечення;
- вдосконалення нормативно-правової бази будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів.

Комплексна програма відповідає вимогам:
- цілі та завдання Програми співпадають з пріоритетними цілями і завданнями розвитку планування і забудови міста, розроблювальним Генеральним планом розвитку м. Одеси, а також іншими основними документами і нормативними актами, прийнятими органами влади м. Одеси;
- заходи Комплексної програми взаємно ув'язані з заходами затверджених міських інвестиційних програм житлового будівництва;
- програма обґрунтована з точки зору ресурсів, виконавців і термінів її реалізації.

II. Основні напрямки будівництва багатоповерхових
автостоянок-паркінгів у м. Одесі в контексті завдань
Генерального плану


Пропозиції з розміщення багатоповерхових автостоянок-паркінгів для постійного збереження легкових автомобілів населення розроблені в контексті основних цілей соціально-економічних перетворень, намічених Генеральним планом, в тому числі: підвищення соціальних стандартів забезпеченості житлом і його якості, освіти, охорони здоров'я, торгово-побутового обслуговування, культури і дозвілля; трансформація структури економіки міста з переорієнтацією містобудівної бази і структури зайнятості населення на активний розвиток ділової, культурної діяльності, малого бізнесу, туристсько-рекреаційної сфери; реорганізація промислово-виробничого комплексу м. Одеси, включаючи галузеву переорієнтацію, розвиток наукомісткого виробництва; проведення екологічно орієнтованої міської політики, спрямованої на охорону здоров'я населення і стійкість природного комплексу.
Значне збільшення обсягу будівництва машино-місць на автостоянках забезпечується в контексті реалізації основних напрямків поточної і перспективної містобудівної політики.
До розрахункового терміну на 2010 рік планується:
- обов'язкове розміщення багатоповерхових автостоянок-паркінгів в процесі активного містобудівного розвитку міста, що забезпечить "закриття" існуючого дефіциту машино-місць;
- забезпечення нормативної кількості машино-місць на реконструйованих житлових територіях у процесі переходу від освоєння нових територій і здійснення масового житлового будівництва до комплексної реконструкції сформованих районів.
Відповідно до Генерального плану м. Одеси при здійсненні будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів вирішується:
- диференційований підхід до різних територій міста (містобудівна цінність території, платоспроможність проживаючого населення і т.д.) при виборі типів стоянкових об'єктів, рівня забезпеченості ними, застосування планувальних рішень;
- підвищення ефективності використання міської території за рахунок будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів різних типів, активного освоєння підземного простору міста, використання для стоянкових об'єктів, так званих, "незручних земель" та ін. заходів;
- ефективне використання площі стоянкових об'єктів за рахунок раціональних технологічних і конструктивних рішень;
- ефективне використання машино-місць — функціональне сполучення і гнучкість у використанні стоянкових об'єктів (застосування змішаних режимів експлуатації для збереження і паркування легкових автомобілів);
- проведення інвентаризації існуючого автостоянкового господарства з метою виявлення резервів для підвищення ефективності використання території міста.

III. Основні положення Комплексної програми

Зростання чисельності парку легкових автомобілів у м. Одесі призводить до погіршення екологічної обстановки в місті. Проблема організації і збереження автотранспорту стала пріоритетним напрямком розвитку міської інфраструктури.
Міська комплексна програма будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів у м. Одесі на 2005-2010 років спрямована на подальше формування фонду машино-місць у місті, поступову заміну частини фонду (у площинних спорудах і в гаражно-стоянкових спорудах, що не відповідають сучасним вимогам) на машино-місця в багатоповерхових автостоянках-паркінгах різних типів.
Комплексна програма визначає основний механізм її реалізації, джерела фінансування (кошти учасників Комплексної програми) і ґрунтується на принципах:
- доступної вартості машино-місць;
- стислих строків монтажу конструкцій (6-8 міс.);
- малої плями забудови;
- можливості модульної зміни розмірів багатоповерхових стоянок;
- конкурсної основи вибору інвестора;
- рівнобіжного ведення робіт з будівництва житла на звільнених площах.

1. Нормативно-проектне забезпечення виконання Комплексної програми:
1.1. Розробка типології стоянкових об'єктів, що розташовуватимуться у різних містобудівних умовах, з мінімальною собівартістю будівництва.
1.2. Відпрацьовування серії нормативних вимог до будівництва гаражно-стоянкових об'єктів різних типів.
1.3. Ведення моніторингу нормативних вимог до проектування багатоповерхових автостоянок-паркінгів із внесенням у них змін і доповнень, обумовлених умовами реалізації, що змінюються, програми.
2. Створення і розвиток індустріальної бази будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів:
2.1. Організація і проведення конкурсного відбору проектів багатоповерхових автостоянок-паркінгів з метою виявлення кращих конструктивних і технологічних рішень, що відповідають вимогам: екологічність, економічність (зниження собівартості будівництва машино-місць), пожежна безпека, простота технологічного процесу.
2.2. Аналіз бази існуючих підприємств будівельної індустрії, з метою вивчення можливості виробництва обраних конструкцій для стоянкових об'єктів, а також прогнозних показників приросту автомобільного приватного транспорту.
2.3. Вибір базових підприємств (на основі проведеного аналізу), що мають достатні виробничі потужності для здійснення будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів, і сприяння їм у залученні інвестиційних ресурсів.
3. Необхідні темпи введення машино-місць.
Забезпеченість парку легкових приватних автомобілів машино-місцями для зберігання до 2010 року має скласти не менш ніж 30 % з розрахунку очікуваного приросту в 1,5 тис. машино-місць на рік.
4.Економічне стимулювання розвитку будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів.
Комплекс методів економічного стимулювання розвитку автостоянкової сфери міста повинний ґрунтуватися на принципі підвищення інвестиційної привабливості запропонованих до реалізації проектів.

IV. Фінансування Комплексної програми

Джерелами фінансування Комплексної програми є власні кошти підприємств і організацій - переможців конкурсів з підбору інвесторів.

V. Учасники Комплексної програми

Учасниками Комплексної програми є підприємства й організації, які пройшли конкурсний відбір.

VI. Алгоритм реалізації Комплексної програми

Комплекс методів економічного стимулювання розвитку автостоянкової сфери міста має ґрунтуватися на принципі підвищення інвестиційної ефективності і привабливості запропонованих до реалізації проектів.
Встановлено порядок формування і реалізації програми будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів:
Єдиним замовником на розробку вихідно-дозвільної і конкурсної документації по об'єктам будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради готує перелік перспективних майданчиків для будівництва багатоповерхових стоянок, після чого виносить на розгляд і затвердження постійній комісії Одеської міської ради з будівництва, архітектури та земельних правовідносин.
Перелік перспективних майданчиків складається з урахуванням адміністративно-територіального розташування.
Після затвердження переліку, створюється конкурсна комісія і оголошується конкурсна участь інвесторів у Комплексній програмі.
Основними критеріями, якими керуватиметься конкурсна комісія підчас визначення переможця, мають бути вимоги цього рішення Одеської міської ради.
В результаті проведення конкурсу потрібно буде обрати стільки учасників Комплексної програми, скільки буде затверджено секторів у місті.
Через 1 календарний рік після затвердження учасників Комплексної програми, створюється нова комісія, для оцінки результатів конкурсу. У випадку незадовільного результату роботи від кого-небудь з учасників за підсумками року, оголошується позачерговий конкурс на заміну учасника.

Механізм реалізації Комплексної програми

Механізм реалізації Комплексної програми передбачає виконання комплексу заходів щодо:
1. Вибору районів міста, де планується будівництво багатоповерхових стоянок.
2. Визначення місця для будівництва багатоповерхової стоянки (з урахуванням визначення районів міста в межах одного кварталу з наявністю декількох площинних автостоянок у відносній близькості одна від одної);
3. Затвердження належним чином переліку перспективних майданчиків для будівництва багатоповерхових автостоянок.
4. Проведення:
- конкурсного відбору інвесторів будівництва;
- конкурсного відбору виконавців будівництва;
- конкурсного відбору проектів;
- підготовки дозвільної документації на будівництво;
- роз'яснювальної роботи з населенням, чий автотранспорт зберігається на ділянці, запланованої під будівництво;
- тимчасового (на період будівництва багатоповерхової стоянки) переведення зазначеного автотранспорту на інші площинні стоянки, що знаходяться в районі будівництва й інші можливі місця;
- робіт зі зносу існуючих площинних автостоянок і будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів;
- робіт з будівництва житла, облаштування територій і розвитку інфраструктури районів.

VII. Інформаційне забезпечення будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів

Для успішної реалізації і популяризації Комплексної програми, з метою врахування громадської думки при її розробці і впровадженні, пропонується використання засобів масової інформації для роз'яснення окремих положень і загального порядку розміщення транспортних засобів на міській території, а також громадського обговорення різних аспектів її реалізації. Для реалізації
використання засобів масової інформації пропонується організувати "гарячу телефонну лінію".
Передбачається створення в глобальній мережі Інтернет цільового сайта по даній проблематиці для первинного ознайомлення населення міста з чинним законодавством у сфері будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів і оперативного інформування про хід реалізації Програми в місті.

Участь населення в реалізації програми будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів
Для участі населення м. Одеси у реалізації програми будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів необхідна достатня інформованість жителів міста про цю програму.
Прийняті рішення, стосовно забудови і благоустрою території міста, мають передбачати обов'язковий облік думки жителів з цього приводу.
Необхідно враховувати, що протести жителів тягнуть за собою дорожчання будівництва.
Участь населення в Програмі може виразитися також шляхом фінансування будівництва багатоповерхових автостоянок-паркінгів.


Секретар ради
О.А. Прокопенко
Page is created: 28.01.2006 12:41
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More