10:29:11   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №3739-V від 25.12.2008р.

№3739-V від 25.12.2008р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та затвердження Положення про службу у справах дітей Одеської міської ради у новій редакції» (Зі змінами та доповненнями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№3739-V від 25.12.2008р.
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури
виконавчих органів, загальної чисельності апарату
Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат
на їх утримання» та затвердження Положення про
службу у справах дітей Одеської міської ради
у новій редакції»

 
Відповідно до статті 25, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та затвердити Положення про службу у справах дітей Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

 
2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 16 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання».

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії Одеської міської ради у справах молоді та спорту.

 
Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3739-V

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Одеської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Служба у справах дітей Одеської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".
1.2. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки.
1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів державної влади, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами органів місцевого самоврядування та цим Положенням (далі - Положення).
1.4. Порядок формування, організація діяльності і компетенція Служби визначається в межах, встановлених Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", а також цим Положенням.
1.5. Служба підзвітна та підконтрольна Раді, підпорядкована виконавчому комітету Ради та міському голові.
1.6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
1.7. Фінансування видатків Служби здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом.
1.8. Реорганізація і ліквідація Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Місцезнаходження Служби: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

 

2.1. Основними завданнями Служби є реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
2.2.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходи стосовно захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
2.2.2. Координує зусилля органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, у вирішенні питань соціального захисту дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
2.2.3. Забезпечує додержання вимог законодавства про встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.
2.2.4. Веде первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.2.5. Веде єдиний електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання.
2.2.6. Веде облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.2.7. Готує документи для подальшого прийняття рішення органу опіки та піклування - районними адміністраціями Одеської міської ради стосовно:
2.2.7.1. Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
2.2.7.2. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі заклади, під опіку, піклування, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї;
2.2.7.3. Захисту особистих, житлових та майнових прав дітей;
2.2.7.4. Реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини.
2.2.8. Готує документи з усиновлення.
2.2.9. Здійснює контроль за виконанням рішень органу опіки та піклування про захист житлових та майнових прав дітей.
2.2.10. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
2.2.11. Здійснює тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.
2.2.12. Готує документи для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, а також дітей, матері яких померли, або місце проживання яких встановити неможливо, подає документи в органи реєстрації актів цивільного стану та отримує свідоцтва про народження дітей.
2.2.13. Здійснює контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей, над якими встановлена опіка, піклування, влаштованих у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
2.2.14. Веде державну статистику щодо дітей.
2.2.15. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.2.16. Готує інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали, організовує дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2.2.17. Організовує розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.2.18. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів із соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.
2.2.19. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства про соціальний захист дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.
2.2.20. Здійснює контроль, в межах своєї компетенції, діяльності органів опіки та піклування.
2.2.21. Організовує та проводить разом з відповідними виконавчими органами Ради, науковими установами соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.
2.2.22. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.
2.2.23. Організовує і проводить разом з іншими виконавчими органами Ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи з соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
2.2.24. Розроблює та подає на розгляд Ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів з реалізації державної політики відносно дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих Службі закладів соціального захисту для дітей.
2.2.25. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
2.2.26. Готує висновки про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
2.2.27. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.
2.2.28. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
2.2.29. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян.
2.2.30. Забезпечує розгляд звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл на звільнення працівника молодше 18 років.
2.2.31. Проводить інформаційну-роз'яснювальну роботу за своєю компетенцією через засоби масової інформації.
2.2.32. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на Службу завдань, відповідно до законодавства.

 

3. ПРАВА СЛУЖБИ

 

Служба має право:
3.1. Приймати за своєю компетенцією рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.
3.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.
3.3. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та Інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.
3.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням,
3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.
3.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.
3.8. Вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей.
3.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей, незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності.
3.10. Брати участь в судових засіданнях з питань захисту житлових, майнових, трудових та інших прав дітей, опіки, піклування, усиновлення дітей.
3.11. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності.
3.12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.
3.13. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у рачі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.
3.14. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.
3.15. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари за компетенцією Служби.
3.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.
3.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3.18. Надавати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, соціальну допомогу, в тому числі і матеріальну, у вигляді речового забезпечення для використання в побуті.
3.19. Відвідувати родини, де влаштовані діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які залишилися без батьківського піклування, з метою здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей.
3.20. 3дійснювати прийом громадян за компетенцією Служби.
3.21. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

 

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ ТА СТРУКТУРА СЛУЖБИ

 

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
 

4.2. Начальник Служби:
4.2.1. Очолює Службу і здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих Службі закладів.
4.2.2. 3абезпечує реалізацію завдань, покладених на Службу.
4.2.3. Надає на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника Служби, посадових осіб Служби, керівників підпорядкованих установ; встановлення та зміни рангів посадових осіб Служби.
4.2.4. Надає на затвердження міському голові розроблений Службою проект штатного розкладу Служби з розрахунком видатків для її утримання.
4.2.5. Формує структурні підрозділи Служби, згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і функціональні обов'язки працівників Служби.
4.2.7. Організовує виконання розпорядчих документів відповідно до компетенції Служби.
4.2.8. Організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Служби.
4.2.9. В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Служби.
4.2.10. В межах своїх повноважень розпоряджається майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків та органах Державного казначейства.
4.2.11. В межах своїх повноважень представляє Службу, як виконавчий орган Ради, у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.12. Веде особистий прийом громадян.
4.2.13. Контролює та координує діяльність установ комунальної власності, підпорядкованих Службі.
4.2.14. В межах своїх повноважень видає довіреності.
 

4.3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступників, керівників інших виконавчих органів Ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.
Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника Служби.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Служби.
 

4.4. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій, спрямованих на поліпшення діяльності та вирішення інших питань, у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад і комісій, положення про них затверджує начальник Служби.
 

4.5. Структура Служби:
начальник Служби; заступники начальника Служби; відділи Служби, до складу яких входять керівники відділів та посадові особи. Посадові особи органів місцевого самоврядування призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

Секретар ради                                          О.А. ПрокопенкоPage is created: 15.01.2009 14:52
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More