05:47:24   |   23 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2459-V от 05.04.2008г.

№2459-V от 05.04.2008г.

О внесении изменений в решение Одесского горсовета от 27.06.2006 года № 20-V "Об утверждении структуры исполнительных органов, общей численности аппарата Одесского горсовета, ее исполнительных органов и затрат на их содержание" (С дополнениями)

Внесено доповнення рішенням Одеської міської ради №4404-V від 07.07.2009р.

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міськради №4684-V від 07.10.2009р. 

 

Рішення

Одеської міської ради

№2459-V від 05.04.2008р.

 

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року № 20-V

«Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату

Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»

 

З метою удосконалення організації юридичного забезпечення Одеської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, відповідно до статті 11, пункту 5 частини 1 статті 26, статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перетворити юридичне управління Одеської міської ради в юридичний департамент Одеської міської ради штатною чисельністю 47 осіб.

2. Затвердити Положення про юридичний департамент Одеської міської ради (додається).

3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 року №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання»:

3.1. У додатку № 1 слова «юридичне управління Одеської міської ради» замінити словами «юридичний департамент Одеської міської ради»;

3.2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток № 34 «Положення про юридичне управління Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Е. Гурвіца.

 

Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

№2459-V від 05.04.2008р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний департамент Одеської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Юридичний департамент Одеської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням (далі – Положення).

1.3. Департамент підпорядкований міському голові та підконтрольний міській раді.

1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, банках, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.

1.6. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Юридичний департамент Одеської міської ради є правонаступником юридичного упавління Одеської міської ради.

1.7. Зміни та доповнення до цього положення вноситься у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.8. Місцезнаходження Департаменту: місто Одеса, Думська площа, 1.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1. Правове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з реалізації їх повноважень.

2.1.2. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань.

2.1.3. Захист інтересів територіальної громади, міської ради, міського голови та виконавчого комітету в судах.

2.1.4. Забезпечення взаємодії міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правоохоронними органами.

2.1.5. Сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент:

2.2.1. у питаннях роботи з актами міської ради, міського голови та виконавчого комітету

1) за дорученнями міського голови готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

2) проводить правову експертизу та готує висновки про відповідність проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальної громади міста та правилам юридичної техніки;

3) вносить міському голові пропозиції про проведення наукової експертизи проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

4) за дорученнями міського голови надає роз’яснення окремих положень рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

5) спільно з іншими виконавчими органами міської ради здійснює аналіз регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету;

6) веде реєстр регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету;

7) бере участь у контролі виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

8) вносить міському голові пропозиції про вдосконалення правотворчої та правозастосувальної практики;

9) вносить міському голові пропозиції про визнання такими, що втратили чинність, або скасування рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які не відповідають чинному законодавству України та інтересам територіальної громади міста;

2.2.2. у питаннях аналітичної та інформаційно-довідкової роботи із законодавством

1) забезпечує облік та зберігання текстів законодавчих актів, підтримує їх у контрольному стані;

2) інформує міського голову, членів виконавчого комітету про зміни у чинному законодавстві України;

3) за дорученнями міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо офіційного роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів;

4) за дорученнями міського голови готує аналітичні матеріали з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосувальної практики в окремих сферах;

5) за дорученнями міського голови бере участь у підготовці висновків проектів законів та інших нормативних актів, надісланих до міської ради та виконавчого комітету;

6) за дорученнями міського голови бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів, що зачіпають інтереси територіальної громади міста;

7) взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування при підготовці проектів законів та інших нормативних актів, що зачіпають інтереси територіальної громади міста;

2.2.3. у питаннях договірної роботи

1) за дорученнями міського голови готує проекти договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови;

2) проводить правову експертизу та готує висновки про відповідність проектів договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальної громади міста та правилам юридичної техніки;

3) бере участь у контролі виконання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови;

4) вносить міському голові пропозиції про розірвання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, які не виконуються або неналежно виконуються іншими сторонами та завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

2.2.4. у питаннях претензійної та судової роботи

1) за дорученнями міського голови готує претензії від імені міської ради та виконавчого комітету;

2) розглядає претензії, пред’явлені до міської ради та виконавчого комітету, готує проекти відповідей на них;

3) за дорученнями міського голови готує позови від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови до загальних та спеціалізованих судів;

4) розглядає позови, пред’явлені до міської ради, виконавчого комітету та міського голови, готує проекти відзивів на них;

5) здійснює представництво від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови в загальних та спеціалізованих судах;

6) вносить пропозиції про доручення представництва або залучення до представництва від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови в загальних та спеціалізованих судах інших виконавчих органів міської ради у справах з питань, віднесених до їх компетенції;

7) забезпечує належну реалізацію процесуальних прав та обов’язків міської ради, виконавчого комітету, міського голови в загальних та спеціалізованих судах в інтересах територіальної громади міста;

8) здійснює апеляційне, касаційне оскарження постанов, ухвал, рішень судів; звернення щодо перегляду постанов та рішень судів за нововиявленими та винятковими обставинами в інтересах територіальної громади міста;

9) сприяє належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів;

10) складає звіти, аналізує результати претензійної та судової роботи;

2.2.5. у питаннях взаємодії з правоохоронними органами

1) за дорученнями міського голови готує звернення до прокуратури, інших правоохоронних та контрольних органів про здійснення перевірок дотримання чинного законодавства України фізичними та юридичними особами;

2) розглядає окремі ухвали судів, акти прокурорського реагування, подання правоохоронних та контрольних органів, готує пропозиції про їх виконання;

3) вносить пропозиції про сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, органів внутрішніх справ та адвокатури на території міста;

4) за дорученнями міського голови готує звернення до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб, які порушують чинне законодавство України, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови і завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

5) вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо протидії корупції відповідно до компетенції органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

6) бере участь у розгляді питань під час та за результатами перевірок діяльності міської ради та виконавчого комітету з боку правоохоронних та контрольних органів;

2.2.6. у питаннях методичної роботи та взаємодії з фізичними і юридичними особами

1) за зверненнями виконавчих органів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування надає їм консультації з правових питань, що відносяться до їх компетенції;

2) здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями, у тому числі шляхом проведення перевірок;

3) здійснює методичне керівництво діяльністю юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) отримує та аналізує інформацію про діяльність юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

5) вносить міському голові пропозиції про проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

6) вносить міському голові пропозиції про скасування наказів виконавчих органів міської ради, які не відповідають чинному законодавству України, компетенції відповідних органів та завдають шкоду інтересам територіальної громади міста;

7) за зверненнями виконавчих органів міської ради роз’яснює їм правозастосувальну практику в окремих питаннях;

8) надає фізичним та юридичним особам юридичну допомогу у питаннях їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою;

9) розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, у тому числі веде особистий прийом громадян, з правових питань їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та міським головою, дає відповіді на них;

10) вносить пропозиції про сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у їх взаємовідносинах з міською радою, міським головою та виконавчим комітетом;

11) оформляє та видає фізичним і юридичним особам свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна;

12) взаємодіє з вищими навчальними закладами, науковими установами та іншими спеціалізованими організаціями з правових питань;

13) здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

 

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.

3.2. Директор Департаменту:

3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.

3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів та інших службовців Департаменту.

3.2.3. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.

3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції службовців Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

3.2.5. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та службовців (працівників) юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

3.2.6. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.

3.2.7. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання і можуть бути скасовані виконавчим комітетом.

3.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент, як виконавчий орган Ради, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями й громадянами.

3.2.9. Веде особистий прийом громадян.

3.2.10. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців Департаменту.

3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.

3.3. Директору Департаменту функціонально підпорядковані керівники юридичних служб та юрисконсульти виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

3.4. До структури Департаменту, разом із його директором, входять:

3.4.1. Заступники директора Департаменту.

3.4.2. Головний бухгалтер Департаменту.

3.3.3. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, сектори).

3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.

3.4. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.

3.5. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків, за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директору Департаменту.

3.6. Директор департаменту, заступники директора Департаменту на підставі довіреностій, виданих міським головою, підписують позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви про відкликання апеляціної та касаційної скарги, скарги, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, скарги про перегляд судових рішень за винятковими обставинами, заяви про перегляд заочних рішень, заяви про відмову від позову, заяви про визнання позову, мирові угоди, заяви про примирення сторін від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету.

 

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.4. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.

 

Секретар ради                       О.А. ПрокопенкоPage is created: 09.04.2008 12:53
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More