10:26:04   |   18 september 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Statutory acts / Resolutions of the City Council / №2142-V от 22.01.2008

№2142-V от 22.01.2008

О внесении изменений к дополнению 40 в решение Одесского горсовета от 27.06.2006г. № 20-V "Об утверждении структуры исполнительных органов, общей численности аппарата Одесского горсовета, его исполнительных органов и расходов на их содержание" (С изменениями и дополнениями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міської ради №4684-V від 07.10.2009р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2142-V від 22.01.2008

Про внесення змін до додатка 40 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання"


Відповідно до статей 25, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою уточнення завдань і функцій управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради Одеська міська рада,


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до додатка 40 до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006p. № 20-V "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання", а саме: затвердити «Положення про управління економіки,
інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради» в новій редакції, (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічної, інвестиційної політики і банківської діяльності Одеської міської ради.


Міський голова Е. Гурвіц

 


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2142-V від 22.01.2008


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада) і створюється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для виконання повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Одеської міської ради.
1.2. Управління є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, розрахунковий та інші рахунки, у своїй роботі керується чинним законодавством України, Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", актами органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування і цим Положенням (далі - Положення).
1.3. До компетенції Управління входять повноваження виконавчих органів Одеської міської ради у сфері промислової, тарифної, інвестиційної політики, міжнародних зв'язків та інтеграції, морегосподарського комплексу, підприємництва та виставкової діяльності, економічного аналізу та прогнозування, розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку міського господарства, співробітництва з підприємствами та організаціями з питань соціально-економічного розвитку міста, розпорядження бюджетними коштами.
1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також з коштів, розміщених на інших рахунках за кошторисами, затвердженими його начальником.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється згідно з чинним законодавством України.
1.7. Місцезнаходження Управління: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,6.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Реалізація міської економічної, промислової, морегосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики.
2.1.2. Підготовка комплексних програм соціально-економічного розвитку міста.
2.1.3. Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків.
2.1.4. Забезпечення максимального використання та розвитку промислового потенціалу міста.
2.1.5. Сприяння розвитку та підтримка малого підприємництва, у тому числі молодіжного підприємництва, сприяння формуванню ринкової інфраструктури.
2.1.6. Внесення пропозицій про регулювання тарифної політики міста.
2.1.7. Сприяння усуненню юридичних, адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.
2.1.8. Сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну інфраструктуру міста.
2.1.9. Сприяння інвестиційній діяльності підприємств, організацій та установ міста.
2.1.10. Взаємодія з міжнародними інвестиційними організаціями та програмами технічної допомоги (Всесвітній банк, Європейський банк розвитку та реконструкції, міжнародні програми технічної допомоги та ін.).
2.1.11. Поширення в Україні та у світі інформації про інвестиційну привабливість міста.
2.1.12. Представництво Одеської міської ради та її виконавчих органів у відносинах з зарубіжними країнами, зокрема, з їхніми органами публічної влади, неурядовими організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами в Україні і за кордоном у питаннях що належать до компетенції Управління.
2.1.13. Сприяння розширенню співробітництва з міжнародними організаціями.


2.2. Функції Управління:
2.2.1. Розроблення з участю виконавчих органів Одеської міської ради, «райадміністрацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності проектів програм соціально-економічного розвитку міста, стратегії розвитку міста, подання їх на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, участь і координація їх виконання.
2.2.2. Аналіз та прогнозування соціально-економічного розвитку міста, розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку, підготовка пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил і підвищення рівня життя населення.
2.2.3. Сприяння розвитку кооперації, міжгалузевих і зовнішньоекономічних зв'язків.
2.2.4. Участь у розробленні проектів галузевих і регіональних програм.
2.2.5. Підготовка пропозицій з розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів, незалежно від форм власності, з урахуванням потреб комплексного
соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та додержання екологічних норм безпеки.
2.2.6. Розгляд та погодження наданих підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста, проектів планів і заходів, пов'язаних з обслуговуванням населення або таких, що можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків, підготовка до них висновків і пропозицій для подання виконавчому комітету Одеської міської ради.
2.2.7. Розроблення та реалізація міських програм розвитку та підтримки малого підприємництва.
2.2.8. Надання консультаційної та інформаційної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності.
2.2.9. Сприяння розвитку конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадження організаційно-економічного механізму ринкових перетворень на території міста.
2.2.10. Розроблення та впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства.
2.2.11. Вивчання потреби підприємств промислового та морегосподарського комплексу міста у кваліфікованих кадрах.
2.2.12. Підготовка пропозицій з санації та реструктуризації підприємств, розташованих на території міста.
2.2.13. Участь у розробленні заходів з раціонального використання вторинних ресурсів і відходів виробництва.
2.2.14. Координація діяльності управлінь, відділів ради та її виконавчого комітету, відділів районних адміністрацій з методики розроблення програм соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної політики, збирання та аналізу інвестиційних пропозицій підприємств, організацій та установ.
2.2.15. Координація діяльності управлінь, відділів ради та її виконавчого комітету, районних адміністрацій, підприємств, організацій та установ, що знаходяться на території районів, з інвестиційної політики, збирання та аналізу інвестиційних пропозицій.
2.2.16. Участь, разом з районними адміністраціями, у соціально-економічному розвитку районів.
2.2.17. Сприяння залученню коштів підприємств, організацій та установ для реалізації загальноміських соціально-економічних програм.
2.2.18. Розгляд проектів бізнес-планів та проектів планів р'озвитку комунальних підприємств, внесення до них зауважень та пропозицій.
2.2.19. Розгляд та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням.
2.2.20. Контроль за використанням прибутків комунальних підприємств та внесення пропозицій виконавчому комітету Одеської міської ради про порядок використання прибутку.
2.2.21. Проведення щоквартального аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та інформування виконавчого комітету
Одеської міської ради про стан розвитку міського господарства.
2.2.22. Погодження контрактів директорів та статутів комунальних підприємств.
2.2.23. Підготовка проектів рішень Одеської міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови відповідно до компетенції Управління.
2.2.24. Розгляд заяв, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, вжиття заходів згідно з компетенцією Управління.
2.2.25. Надання міському голові та виконавчому комітету інформації про хід виконання загальноміських соціально-економічних програм, інформування міського голови та виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Управління.
2.2.26. Координація проведення виставкових заходів, участь в їх підготовці та організації.
2.2.27. Проведення повідомної реєстрації виставково-ярмаркових заходів.
2.2.28. Формування Єдиного календарного плану виставково-ярмаркових заходів.
2.2.29. Сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків, просування на зовнішній ринок продукції суб'єктів господарської діяльності м. Одеси.
2.2.30. Підвищення рівня виставкової діяльності, посилення її впливу на науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва.
2.2.31. Запровадження міжнародного досвіду з організації виставок, сприяння інтеграції виставкових організацій України у міжнародний виставковий рух.
2.2.32. Надання підприємствам, організаціям та установам, незалежно «від форм власності, допомоги в організації, проведенні та участі у міжнародних виставкових заходах та презентаціях.
2.2.33. Координація роботи підприємств, організацій та установ, незалежно від форми власності, у сфері виставкової діяльності.
2.2.34. Аналіз результатів виставково-ярмаркових заходів і подання пропозицій та інформації міському голові.
2.2.35. Розроблення пакетів муніципальних замовлень для потреб комунальних служб та установ міста.
2.2.36. Аналіз доцільності, внесення пропозицій стосовно передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси об'єктів промисловості та морегосподарського комплексу та їхнього майна.
2.2.37. Участь у складанні балансів фінансових ресурсів та економічно-активного населення.
2.2.38. Реєстрація колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
2.2.39. Забезпечення діяльності міської науково-технічної ради, ради підприємців.
2.2.40. Розроблення пропозицій з формування бюджету міста та інших фондів міста.
2.2.41. Забезпечення підтримки підприємств, організацій морського господарства під час виконання ними завдань із задоволення потреб населення, виробництва у відповідних послугах та продукції.
2.2.42. Сприяння створенню оптимальних умов роботи морського торговельного порту, транспортних підприємств і закладів міста з метою завантаження вільних потужностей перевантажувальних комплексів і
надання допомоги в залученні додаткових експортно-імпортних вантажопотоків.
2.2.43. Розробка тарифів на оплату побутових, житлово-комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються комунальними підприємствами та установами.
2.2.44. Внесення пропозицій з погодження тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, що надаються підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
2.2.45. Обґрунтування і внесення пропозицій про перегляд установлених тарифів.
2.2.46. Надання консультаційної та організаційної допомоги підприємствам та організаціям з впровадження і застосування тарифів.
2.2.47. Координація проведення кіно- і телезйомок та сплати збору у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2.48. Координація проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродаж та сплати збору у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.2.49. Проведення економічного аналізу та підготовка висновків про доцільність розроблення проектів річних та довгострокових програм, розроблених виконавчими органами Одеської міської ради.
2.2.50. Підготовка аналітичних матеріалів стосовно питань інвестиційної політики.
2.2.51. Допомога у розробленні інвестиційних проектів комунальних підприємств.
2.2.52. Організація взаємодії зі структурними підрозділами Одеської міської ради та її виконавчого комітету стосовно розроблення інвестиційних пропозицій.
2.2.53. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Одеської міської ради, її виконавчому комітету, підприємствам, організаціям, закладам міста стосовно розроблення бізнес-планів, підготовки пропозицій з інвестиційних проектів та їх просування.
2.2.54. Підготовка і проведення міжнародних семінарів та конференцій з питань інвестицій та соціально-економічного розвитку.
2.2.55. Підготовка проектів та пропозицій для включення їх до програм, що фінансуються Європейською Комісією та іншими міжнародними фондами й організаціями.
2.2.56. Сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури міста.
2.2.57. Експертна оцінка інвестиційних проектів.
2.2.58. Створення інформаційної бази інвестиційних пропозицій та проектів.
2.2.59. Організація взаємодії органів місцевого самоврядування, а
також суб'єктів господарської діяльності з іноземними фінансовими фондами
та організаціями.
2.2.60. Співпраця з міжнародними та місцевими фінансовими установами в рамках програм соціально-економічного розвитку міста.
2.2.61. Розроблення програм інвестиційної політики в місті.
2.2.62. Підготовка матеріалів з питань міжнародного економічного співробітництва на розгляд Одеської міської ради та її виконкому.
2.2.63. Забезпечення закордонного листування міського голови та його заступників з питань інвестиційної та економічної діяльності.
2.2.64. Надання підприємствам, організаціям та установам міста, незалежно від форми власності, допомоги у встановленні ділових стосунків з підприємствами, організаціями та установами іноземних держав.
2.2.65. Пошук за кордоном підприємств, організацій, установ тощо, встановлення партнерських звЛязків з якими відповідає інтересам міста.
2.2.66. Здійснення аналізу та збирання основних техніко-економічних показників підприємств промислового та морегосподарського комплексу.
2.2.67. Моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємств промислового і морегосподарського комплексу.
2.2.68. Аналіз роботи з погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах промислового та морегосподарського комплексу та надання пропозицій з ліквідації остаточних боргів.
2.2.69. Виконання інших повноважень, делегованих міським головою, виконкомом Одеської міської ради і міською радою.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:
3.1.2. Направляти підприємствам, організаціям, установам, закладам, незалежно від форм власності, пропозиції із соціально-економічного розвитку міста, збалансованого розвитку виробничої сфери, раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, інвестиційної політики.
3.1.3. За дорученням Одеського міського голови координувати діяльність комунальних підприємств, установ та організацій.
3.1.4. Залучати, на договірних засадах, підприємства, заклади та організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.
3.1.5. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань згідно з функціями Управління.
3.1.6. Скликати в установленому порядку наради за його компетенцією.
3.1.7. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.
3.1.8. Вносити пропозиції про створення підприємств, організацій, установ та фондів, діяльність яких спрямовується на вирішення соціально- економічних програм розвитку міста.
3.1.9. Організовувати виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету за його компетенцією.
3.1.10. У межах своїх повноважень представляти управління, як виконавчий орган ради, у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.


4. КЕРІВНИЦТВО Й АПАРАТ УПРАВЛІННЯ
4.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова.
4.2. Компетенція начальника Управління:
4.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, про призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника та інших посадових осіб Управління.
4.2.3. Представляє міському голові проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління згідно із затвердженим штатним розписом.
4.2.5. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.
4.2.6. Видає накази, в межах своїх повноважень.
4.2.7. В межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.2.8. Веде особистий прийом громадян.
4.2.9. Укладає, згідно з чинним законодавством, договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.
4.2.10. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств.
4.2.11. За довіреністю, виданою міським головою від імені Ради, здійснює Управління частками Ради в майні господарських товариств.
4.2.12. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про встановлення і зміни рангів посадовим особам місцевого самоврядування - працівникам Управління.
4.2.13. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки.
4.2.14. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів.
4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають:
4.3.1. Заступники начальника Управління, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
4.3.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи).
4.4. Структурні підрозділи Управління діють згідно з Положеннями про них. Положення про структурні підрозділи прямого підпорядкування затверджуються начальником Управління одноособово.
4.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління одноособово.
4.6. Юридична служба (юрист) Управління підпорядковується начальнику Управління і начальнику юридичного управління Одеської міської ради.Секретар ради                                         О.А. ПрокопенкоPage is created: 17.03.2008 09:05
INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More