/ Main / №2118-V от 21.12.2007

№2118-V от 21.12.2007

Об утверждении устава КП „Агентство программ развития Одессы" в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№ 2118-V від 21.12.2007

Про затвердження статуту комунального підприємства „Агентство програм розвитку Одеси" в новій редакції

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства „Агентство програм розвитку Одеси" в новій редакції (додається).


2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства „Агентство програм розвитку Одеси" згідно з чинним законодавством.

3. Вважати такими, що втратили чинність пункти 2 та 3 рішення Одеської міської ради №5321-IV від 06.03.2006р. та рішення Одеської міської ради № 1168-V від 05.04.2007р. та № 640-V від 30.11.2006р.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з європейської інтеграції і зовнішніх зв'язків.


Міський голова                                          Е. Гурвіц

 

Додаток

до рішення
Одеської міської ради
№ 2118-V від 21.12.2007

СТАТУТ 

комунального підприємства „Агентство програм розвитку Одеси"

(нова редакція)


1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГЕНТСТВО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОДЕСИ", іменоване надалі «Підприємство», створене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.


1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГЕНТСТВО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОДЕСИ"
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП „АГЕНТСТВО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОДЕСИ"
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „АГЕНТСТВО ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОДЕССЫ"
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП „АГЕНТСТВО ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОДЕССЫ"

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м.Одеса, пл. Думська, буд.1.


2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення потреб Одеської територіальної громади шляхом залучення національних та іноземних інвестицій в економіку міста з метою отримання прибутку, у порядку, передбаченому чинним законодавством. 2.2Предмет діяльності:
2.2.1. Розробка інвестиційних пропозицій, проектів та програм.
2.2.2. Проведення маркетингових досліджень, досліджень динаміки реалізації інвестиційних проектів, інших досліджень.
2.2.3. Оцінка перспектив розвитку в Одесі галузевих та міжгалузевих функціональних комплексів (незалежно від форм власності) в контексті вирішення проблем комунального господарства, створення нових робочих міст, збільшення податкових надходжень, вирішення інших економічних та соціальних завдань.
2.2.4. Формування інформаційних баз даних інвестиційних проектів.
2.2.5. Взаємодія з виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами та установами в інвестиційній діяльності.
2.2.6. Надання інформаційних, консультаційних та юридичних послуг з інвестиційної діяльності.
2.2.7. Здійснення представництва інтересів національних та іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні та за її межами.
2.2.8. Сприяння успішно працюючим в Одесі підприємствам підвищенню їх ділової репутації та рейтингу на зовнішніх ринках.
2.2.9. Розробка пропозицій з удосконалення нормативної бази в інвестиційній галузі міста.
2.2.10. Організація в Україні та за її межами підвищення кваліфікації спеціалістів для виконавчих органів Одеської міської ради у галузі інвестиційної діяльності.
2.2.11. Організація виставок, ярмарок, аукціонів, інших заходів.
2.2.12. Рекламно-видавницька та поліграфічна діяльність.
2.2.13. Організація та проведення наукових, науково-прикладних розробок, в тому числі, підготовка методологічних та методичних матеріалів.
2.2.14. Розробка та впровадження інноваційних проектів.
2.2.15. Здійснення інших видів господарської діяльності.


2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. Органи управління
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові; за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до статуту повинні бути узгоджені із Засновником.

3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 5000,00 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. Статутний фонд формується за рахунок майна та грошових коштів.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі і в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду Підприємства може бути збільшено за рішенням Засновника.

5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.


5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-якій спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. Господарська діяльність та звітність Підприємства

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на
себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.


6.2. Підприємство самостійно веде свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідне забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає для затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.


6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до
бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.


6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами або цінами, встановленими Засновником.


6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.


8. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Підприємства
8.1. Пропозиції про внесення змін до статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до статуту. Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація підприємства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або судом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною
комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

 


Секретар міської ради                            О.А. Прокопенко

 

 

 Page is created:

Published on a site:

Full address of the page:
11.01.2008 15:14

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/12009/