03:05:49   |   05 апреля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Анонс / 031514/ПРОЕКТ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

031514/ПРОЕКТ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»

ПРОЕКТ доопрацьовано станом на 04.12.2012р.

 


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. № 2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»

 

Відповідно до ст.ст. 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 286 Господарського кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786, п. 3.5 договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», з метою приведення зазначеного договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» (додається).

2. Доручити:
2.1. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством, забезпечити проведення незалежної оцінки цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» для цілей розрахунку орендної плати.
2.2. Департаменту фінансів Одеської міської ради передбачити відповідне фінансування проведення робіт, передбачених підпунктом 2.1 пункту 2 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди,

затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 р. № 2038-IV

«Про затвердження проекту договору оренди цілісного

майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»


Відповідно до ст. 25, ч.ч. 5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 286 Господарського кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. № 786, п. 3.5 договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», з метою приведення зазначеного договору оренди відповідно до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 р. № 2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» (додається).

2. Доручити міському голові Костусєву О.О.:
2.1. Підписати договір про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003 р.
2.2. Вжити заходи, передбачені чинним законодавством, направлені на підписання даного договору про внесення змін з боку товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.

Міський голова О. Костусєв

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від №

 

ДОГОВІР
про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу

комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003 р.

м. Одеса « ____» _____ 201__р.

 

Одеська міська рада (далі – Орендодавець), в особі міського голови Костусєва О.О., який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфокс" (далі – Орендар), в особі директора Леонова О.В., який діє на підставі Статуту товариства, з іншого боку, разом "Сторони", уклали цю додаткову угоду про нижчевикладене:


1. Сторони, керуючись частиною 1 ст. 286 Господарського кодексу України, ст. 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786, п. 3.5 договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003 р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», домовилися внести наступні зміни та доповнення до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.2003 р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС»:


1.1. Пункт 3.1 договору оренди викласти у наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 (в редакції станом на 11.07.2012 р.), і становить 10 % від вартості основних засобів та нематеріальних активів, визначених за незалежною оцінкою цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», виготовленою станом на ____ (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № __, виданий ___ Фондом державного майна України), що складає ________ (_______) гривень на рік (без податку на додану вартість), відповідно за перший місяць після підписання даної додаткової угоди ______ (_______) гривень (без податку на додану вартість).
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України».


1.2. Пункт 3.4 договору оренди викласти у наступній редакції:
«3.4. Орендна плата перераховується Орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради №37326027001909 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, ідентифікаційний код юридичної особи 26302595, щомісячно, у повному обсязі з урахуванням податку на додану вартість (якщо нарахування даного податку буде передбачено чинним законодавством України) та індексу інфляції не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, незалежно від результатів його господарської діяльності.
До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат та плата за користування земельними ділянками».

2. Інші умови Договору оренди залишити без змін.

3. Цей Договір про внесення змін є невід’ємною частиною Договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.2003 р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», та набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

4. Цей Договір про внесення змін складено та підписано у 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
 

Орендодавець:   
Орендар:
Територіальна громада міста Одеси
в особі Одеської міської ради
(код ЄДПРОУ 26597691)                    
65004, м. Одеса, Думська площа, 1
  
 в особі
 __________________________
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНФОКС»
(код ЄДРПОУ 14289688)
 04073, м. Київ, вул. Мельникова, 46
в особі директора ТОВ «ІНФОКС»
 
__________________________ О.В.Леонова
 

 

Секретар ради                 О. Бриндак

 

Вик.: Поздняков

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»Відповідно до статей 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення договору від 17.12.2003 р. оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», відповідно до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

Міський голова О. Костусєв

Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від №

 

Про затвердження договору про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»

Відповідно до ст. 25, ч. 5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення договору від 17.12.2003 р. оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» , укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», відповідно до вимог чинного законодавства, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про внесення змін до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 р. №2038-IV «Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» (додається).

2. Доручити міському голові Костусєву О.О.:
2.1. Підписати договір про внесення змін до договору від 17.12.2003р. оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал».
2.2. Вжити заходи, передбачені чинним законодавством, направлені на підписання даного договору про внесення змін з боку товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.


Міський голова О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами Т. Герасименко

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від №

 

ДОГОВІР
про внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу

комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р.

м. Одеса                                      « ____» _____ 201__р.

 

Одеська міська рада (далі – Орендодавець), в особі міського голови Костусєва О.О., який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю "Інфокс" (далі – Орендар), в особі директора Леонова О.В., який діє на підставі Статуту товариства, з іншого боку, разом "Сторони", уклали цю додаткову угоду про нижчевикладене:
1. Сторони домовилися внести наступні зміни та доповнення до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.2003 р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС»:
1.1. Пункт 3.1 договору оренди викласти у наступній редакції:
«3.1. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 (в редакції станом на 11.07.2012р.), і становить 10 % від залишкової вартості основних засобів цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», що складає 75 809 259,11 (сімдесят п’ять мільйонів вісімсот дев’ять тисяч двісті п’ятдесят дев’ять) гривень 11 коп. на рік (без податку на додану вартість), відповідно за перший місяць після підписання даної додаткової угоди 6 317 438,26 (шість мільйонів триста сімнадцять тисяч чотириста тридцять вісім) гривень 26 коп. (без податку на додану вартість).
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України».
1.2. Пункт 3.4 договору оренди викласти у наступній редакції:
«3.4. Орендна плата перераховується Орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради №37326027001909 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, ідентифікаційний код юридичної особи 26302595, щомісячно, у повному обсязі з урахуванням податку на додану вартість (якщо нарахування даного податку буде передбачено чинним законодавством України) та індексу інфляції не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, незалежно від результатів його господарської діяльності.
До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат та плата за користування земельними ділянками».
2. Інші умови Договору оренди залишити без змін.
3. Цей Договір про внесення змін є невід’ємною частиною Договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.2003 р., укладеного між Одеською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», та набирає чинності з моменту підписання його сторонами.
4. Цей Договір про внесення змін складено та підписано у 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Орендодавець:   
Орендар:
Територіальна громада міста Одеси
в особі Одеської міської ради
(код ЄДПРОУ 26597691),                    
65004, м. Одеса, Думська площа, 1
  
 в особі
 
__________________________
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНФОКС»
(код ЄДРПОУ 14289688)
 04073, м. Київ, вул. Мельникова, 46
в особі директора ТОВ «ІНФОКС»
 
__________________________ О.В.Леонова
 

Секретар ради О.Б. Бриндак
 

Вик.: Бедрега

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее