08:56:36   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3810-V від 25.12.2008р.

№3810-V від 25.12.2008р.

Про зміну найменування дошкільного навчального закладу «Ясла – садок» №143 та затвердження статуту закладу у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№3810-V від 25.12.2008р.

Про зміну найменування
дошкільного навчального закладу
«Ясла – садок» №143 та затвердження
статуту закладу у новій редакції

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, з метою приведення установчих документів закладу освіти у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування дошкільного навчального закладу «Ясла – садок» №143, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сєрова,14, на дошкільний навчальний заклад «Ясла - садок» №143 комбінованого типу, розташований за тією ж адресою.

2. Затвердити статут дошкільного навчального закладу «Ясла – садок» №143 комбінованого типу у новій редакції (додається).

3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради перереєструвати статут дошкільного навчального закладу «Ясла – садок» №143 комбінованого типу відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.

Міський голова                              Е. Гурвіц

 

Додаток до рішенням
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3810-V

 

СТАТУТ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЯСЛА – САДОК» №143 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 143 зареєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради 17.01.2006р., свідоцтво серія А00 № 266122, перейменований рішенням Одеської міської ради в ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК» №143 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ.
1.2. Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК» №143 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ.
1.3. Скорочена назва: ДНЗ №143 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ.
1.4. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК» №143 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (далі - заклад) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положення „Про дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 та інших нормативно-правових актів України, цього статуту.
1.4. Заклад є комунальним бюджетним закладом освіти м. Одеси.
1.5. Засновником закладу є Одеська міська рада (далі Засновник). Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.6.Місцезнаходження закладу: 65091, м. Одеса, вул. Сєрова, 14.
1.7.Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, в тому числі з вадами мовлення, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. Головними завданнями діяльності закладу :
- забезпечення організації корекційно-відновлювальної роботи з дітьми дошкільного віку з вадами мовлення;
- задоволення потреб громадян відповідної території в здобутті дітьми дошкільної освіти;
- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного віку, дітей з особливими потребами;
- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодія з сім’єю;
- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
- додержання фінансової дисципліни, зберігання матеріально-технічної бази;
- здійснення інших повноважень відповідно до статуту закладу.
1.9.Заклад є юридичною особою має ідентифікаційний номер, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.10.Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим статутом.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ.

 

2.1. Порядок комплектування закладу визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (далі за текстом – батьки), медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, рекомендацій відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій, путівки управління освіти Одеської міської ради.
2.3. Групи у закладі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками, з урахуванням стану здоров’я, їх розумового, психологічного та фізичного розвитку.
2.4. У закладі функціонують групи для дітей віком від двох до трьох років (молодший дошкільний вік); від трьох до шести років (середній та старший дошкільний вік).
- денного;
- цілодобового;
- короткотривалого перебування дітей віком від 3-х років до 6 (7) років (за потребою, на підставі заяв батьків);
- спеціалізовані – для дітей з вадами мови.
2.5. Тривалість перебування дітей з вадами мовлення в дошкільному закладі визначається рішенням відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.
2.6. За дитиною зберігається місце в закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року.
2.8. Відрахування дітей з закладу може здійснюватися за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу, у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.
2.9. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ.

 

3.1. Режим роботи закладу:
- п’ятиденний;
- з 7.00 до 19.00 години;
- одна група – 24-годинна;
- з короткотривалим перебуванням (до 4-ох годин);
- в разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи закладу може змінюватися.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюються за окремими програмами та методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.
4.2. З метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад може організувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками.
4.3. Заклад організовує освітній процес за одним або кількома пріоритетними напрямками, проводить інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки України.
4.4. У закладі визначені українська та російська мови навчання.
4.5. Діяльність закладу регламентується планом роботи, складеним на
навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.
План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
4.6. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

5.1. До учасників навчально-виховного процесу відносяться:
• вихованці;
• керівник;
• педагогічні працівники;
• помічники вихователів, няні;
• медичні працівники;
• психолог;
• допоміжний персонал;
• інші спеціалісти;
• батьки;
• представники громадськості.
5.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки визначаються чинним законодавством та цим статутом.
5.3. Вихованці закладу мають право на:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• безоплатну дошкільну освіту;
• безоплатне медичне обслуговування;
• користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновленою та лікувально-оздоровчою базами закладу;
• доступ до інформації з усіх галузей знань;
• участь у різних виставках, конкурсах тощо;
• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.
5.4. Педагогічними працівниками закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний, психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.5.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами.
5.6.Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
• участь в обговоренні та вирішенні організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• вносити пропозиції про поліпшення роботи закладу;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• обирання форм підвищення кваліфікації, перепідготовки;
• отримання пенсії, у тому числі за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;
• матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об’єднуватись у профспілки.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
5.7. Педагогічні працівники зобов’язані:
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати у вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації, дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, впливу релігійних ідеологій,
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
• дотримуватися положень статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження завідувача закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності.
5.8. В закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
5.9.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.10.Батьки мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
5.11.Батьки несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної і зобов’язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.
5.12.Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі;
• сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників;
• брати участь в організації навчально-виховного процесу.
5.13.Представники громадськості зобов’язані:
• дотримуватись статуту закладу;
• виконувати накази та розпорядження керівника закладу, рішення органів громадського самоврядування;
• захищати вихованців від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
• пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

 

6.1. Управління закладом здійснюється Засновником.
6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження статуту закладу, внесення змін та доповнень до статуту, прийняття рішення про припинення діяльності закладу.
Координація діяльності закладу здійснюється управлінням освіти Одеської міської ради, відділом освіти відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.
6.3. Керівництво роботою закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.
На посаду керівника закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти, не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Завідуючий закладом:
■ здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
■ діє від імені закладу, представляє його в державних, інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
■ відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
■ приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
■ складає штатний розпис і подає на затвердження до відділу освіти відповідної райадміністрації;
■ контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
■ затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників, за погодженням з профспілковим комітетом,
■ забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
■ відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
■ контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям, і потребам;
■ підтримує ініціативу вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогів;
■ організує різні форми співпраці з батьками;
■ щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків.
6.4. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні та медичні працівники закладу, батьки, вчителі, інші спеціалісти.
Головою педагогічної ради є завідувач закладом. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада:
• оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;
• розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи закладу;
• затверджує заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей;
• обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, приймає відповідні рішення;
• аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі;
• визначає шляхи співпраці з сім’єю;
• розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;
приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
6.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, що скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
 обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;
 заслуховують звіти керівника закладу про статутну діяльність, дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності закладу;
 заслуховують звіти голови ради закладу;
 затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу та інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.6. У період між загальними зборами діє рада закладу. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції стосовно морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків.
Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
6.7. У закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування.

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДІ.

 

7.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням Міністерства фінансів.
Харчування дітей у закладі, його кратність залежать від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
7.2. Для дітей, які перебувають у закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками.
7.3. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкового медичного огляду перед профілактичними щепленнями; проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів стосовно госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків.
До основних обов'язків медичних працівників закладу належать:
- моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.
7.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої роботи обладнуються відповідні кабінети та приміщення.

 

VІІІ. МАЙНО ЗАКЛАДУ.

 

8.1. Майно закладу є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, належить йому на правах оперативного управління.
8.2. Майно закладу складають основні кошти та матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі закладу або централізованої бухгалтерії.
8.3. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні закладу юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
8.4. Основні фонди закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
8.5. Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

ІХ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

 

9.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
9.2. Джерелами фінансування закладу є:
- кошти бюджету міста, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.
9.3. Заклад за погодженням із Засновником має право:
• придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
9.4. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, Інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.
9.5. Додаткові освітні послуги, не визначені Державною базовою програмою, можуть надаватися лише за згодою батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.
9.6. Порядок і умови надання додаткових освітніх послуг встановлюються відповідно до чинного законодавства.
9.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

 

10.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Засновникові.
10.2. Основною державною формою контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
10.3. Контроль за виконанням закладом державних вимог стосовно змісту, рівня і обсягу виховання та навчання здійснюється місцевими органами виконавчої влади, Засновником, уповноваженими органами.
10.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються управлінням освіти Одеської міської ради, відділом освіти відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.

 

ХІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

 

11.1.Зміни та доповнення до статуту закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.

 

12.1. Припинення діяльності закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
12.2. Реорганізація закладу здійснюється за рішенням Засновника.
12.3. Ліквідація закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду, господарського суду.
У разі ліквідації закладу активи мають бути передані іншому закладу (неприбутковій організації.)
12.4. Ліквідація закладу проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації закладу за рішенням суду, господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, подає його на затвердження Засновнику.
12.6. Наявні в закладі кошти після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників закладу, передаються ліквідаційною комісією Засновнику закладу.
12.7. Ліквідація закладу вважається завершеною, а заклад припинає свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.
12.8. При реорганізації чи ліквідації закладу вихованцям, які навчалися та виховувалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання і виховання відповідно до чинного законодавства.
12.9. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю в Україні.

Секретар міської ради                                      О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 03.02.2009 13:50
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее