09:31:38   |   02 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3808-V від 25.12.2008р.

№3808-V від 25.12.2008р.

Про нову редакцію статуту комунальної установи «Міська лікарня № 8»

Рішення
Одеської міської ради
№3808-V від 25.12.2008р.
 
Про нову редакцію статуту
комунальної установи
«Міська лікарня № 8»
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Одеської міської ради від 14.01.2002 року № 3363-ІІІ «Про затвердження типового статуту медичної комунальної установи», в зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення статуту у відповідність з чинним законодавством, з метою вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги мешканцям міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити нову редакцію статуту комунальної установи «Міська лікарня № 8» (додається).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати нову редакцію статуту комунальної установи «Міська лікарня № 8».
3. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Одеської міської ради від 18.11.2003 року №1896-ІV «Про зміну найменування міської клінічної лікарні № 8 та затвердження її статуту»; рішення Одеської міської ради від 26.08.2004 року №2961-ІV «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Міська лікарня № 8»; від 11.10.2004 року № 3185-ІV «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Міська лікарня № 8».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.

Міський голова                                                Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 25.12.2008р. №3808-V

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 8»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 8» (далі – Установа), згідно з законодавством України є бюджетною установою охорони здоров'я, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник - Одеська міська рада.
Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності здійснює уповноважений орган – управління охорони здоров'я Одеської міської ради (далі Управління).
Установа є правонаступником міської клінічної лікарні № 8.
Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови, наказів Управління та цього Статуту.

 
СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СКЛАД УСТАНОВИ

 

1.1. Повне найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 8».
1.2. Скорочене найменування Установи: КУ «МЛ № 8».
1.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65038, м. Одеса, 15 ст. В. Фонтану, вул. Фонтанська дорога, 110.
1.4. До складу Установи без права юридичної особи входять структурні одиниці:
- Поліклінічне відділення КУ «МЛ № 8», розташоване за адресою: 65038, м. Одеса, 15 ст. В. Фонтану, вул. Фонтанська дорога, 110.
- Централізована бухгалтерія, розташована за адресою: 65113, м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 4.

 

CТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УСТАНОВИ

 

2.1. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
2.2. Установа веде самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки в Державному казначействі, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.
2.3. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
2.4. Установа має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у відповідному суді.

 

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувальних заходів або послуг медичного характеру в обсязі виділених бюджетних асигнувань.
3.2. Основними напрямками діяльності Установи є:
- здійснення медичної практики;
- надання кваліфікованої, спеціалізованої і амбулаторно-поліклінічної допомоги за дільнично-територіальним принципом;
- впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування;
- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях стаціонару;
- організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації;
- розвиток і удосконалення організаційних форм, методів і систем розвитку медичного обслуговування населення та догляд за хворими;
- надання невідкладної медичної допомоги хворим, незалежно від місця проживання;
- диспансеризація окремих контингентів населення (здорових або хворих), які потребують динамічного спостереження та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- впровадження нетрадиційних методів діагностики та лікування;
- здійснення діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, знищенням, відпуском наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, на договірній основі;
- здійснення господарської діяльності для досягнення мети і задач Установи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;
- надання населенню комплексу оздоровчо-реабілітаційних послуг;
- участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних медичних установ відповідно до договорів між Управлінням, Одеським державним медичним університетом і між клінічними кафедрами й організаціями;
- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;
- встановлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;
- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством.

 

СТАТТЯ 4. МАЙНО УСТАНОВИ

 

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.
4.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном, придбаним за рахунок господарської діяльності, та інших джерел фінансування.
4.3. Майно Установи складається з основних та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.4. Джерелом формування майна Установи є:
- бюджетні кошти та капітальні вкладення;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, від надання платних послуг населенню, за договорами з підприємствами, організаціями і установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.
4.5. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством та рішенням Одеської міської ради.
4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому законодавством.

 

СТАТТЯ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

5.1. Права Установи:
5.1.1. Установа самостійно планує свою діяльність згідно з плановими завданнями Управління, контрольними показниками; визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку і відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
5.1.2. Укладання угод про спільну діяльність з дозволу Засновника та інших цивільно-правових договорів з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
5.1.3. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Управління, збереження профілю, Установа може створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи, без статусу юридичної особи.
5.2. Обов'язки Установи:
5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків і інших відрахувань відповідно до чинного законодавства за результатами своєї діяльності;
5.2.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей і введення в дію придбаного устаткування та техніки;
5.2.3. Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності;
5.2.4. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ і осіб, незалежно від форм власності;
5.2.5. Відповідно до планових завдань, контрольних показників та укладених договорів забезпечує надання медичних послуг та інших видів діяльності;
5.2.6. Забезпечує дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
5.2.7. Здійснює заходи з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості, як у результатах власної праці,так і в загальних підсумках роботи Установи.
5.3. Установа здійснює самостійний бухгалтерський оперативний облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
5.4. Головний лікар і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку, складання фінансової та статистичної звітності.

 

СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

 

6.1.Керівництво Установою здійснює її керівник – головний лікар.
6.2. Призначення або звільнення керівника з посади здійснюється Одеським міським головою за поданням начальника Управління.
6.3. Керівник Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи, за винятками віднесених до компетенції Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Управління.
6.4. Керівник Установи:
6.4.1. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Одеського міського голови та наказів Управління;
6.4.2. Діє без доручення від імені Установи, представляє її в усіх підприємствах, установах і організаціях;
6.4.3. Розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника і цього Статуту;
6.4.4. Укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
6.4.5. Має право використовувати лімітовані та грошові чекові книжки;
6.4.6. Несе особисту відповідальність за результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних і небюджетних коштів;
6.4.7. Несе відповідальність за складання та використання кошторисів витрат і фінансових планів.
6.4.8. Розробляє штатний розклад Установи та затверджує Положення про структурні підрозділи;
6.4.9. Організує акредитацію Установи;
6.4.10. Приймає та звільняє працівників згідно з КЗпП України;
6.4.11. Встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
6.4.12. Має право першого підпису на фінансових документах;
6.4.13. Затверджує положення про структурні підрозділи, в тому числі про Централізовану бухгалтерію.
6.5. Рішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи, приймаються її органами, створеними за рішенням трудового колективу разом із профспілковим комітетом і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.

 

СТАТТЯ 7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

 

7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Централізована бухгалтерія при Установі обслуговує комунальні установи охорони здоров'я.
7.4. Закріплення комунальних установ охорони здоров'я за Централізованою бухгалтерією здійснюється Управлінням.
7.5. Централізована бухгалтерія є структурним підрозділом Установи, але самостійно фінансується з бюджету міста.
7.6. Керівництво та контроль за фінансово-господарською діяльністю Установи охорони здоров'я, яка обслуговується Централізованою бухгалтерією, здійснюється головним лікарем цієї Установи.
Головний лікар Установи, при якій створено Централізовану бухгалтерію, не несе відповідальності за фінансово-господарську діяльність інших комунальних установ охорони здоров'я, що обслуговуються цією Централізованою бухгалтерією.
7.7. Контроль за діяльністю Централізованої бухгалтерії здійснює головний лікар.
Головному бухгалтеру Централізованої бухгалтерії належить право другого підпису на фінансових документах.
7.8. Централізована бухгалтерія користується печаткою Установи.

 

СТАТТЯ 8. СОЦІАЛЬНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

 

8.1. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установи та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
8.2. Установа здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України за згодою Засновника.
8.3. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Установи, вирішення соціальних питань колективу медпрацівників відповідно до встановленого законодавством порядку.

 

СТАТТЯ 9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

 

9.1. Зміни та доповнення до статуту установи затверджується Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

 

СТАТТЯ 10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

 

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Одеської міської ради.
10.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду, господарського суду.
10.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом, господарським судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, та призначив ліквідаційну комісію.
10.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
10.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.


Секретар міської ради                                           О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 13.01.2009 11:36
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее