22:55:38   |   03 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2087-V от 21.12.2007г.

№2087-V от 21.12.2007г.

Об утверждении Концепции реформирования системы управления городом и создании системы управления качеством в органах местного самоуправления Одессы, коммунальных предприятиях и учреждениях

Рішення
Одеської міської ради
№2087-V від 21.12.2007г.

 

Про затвердження Концепції реформування системи управління містом
та створення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємствах та установах

 

 

Відповідно ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 «Про затвердження програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади», згідно з висновками робочої групи з розроблення Концепції впровадження у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради системи управління якістю, створеної розпорядженням міського голови від 13.06.2007 року № 553-01р, з метою реалізації принципів сучасного управління на міському рівні, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Концепцію реформування системи управління містом та створення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємствах та установах (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з удосконалення структури управління містом.

Міський голова                   Е. Гурвіц
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 21.12.2007р. №2087-V
 
КОНЦЕПЦІЯ
реформування системи управління містом та створення системи управління
якістю в органах місцевого самоврядування Одеси,
комунальних підприємствах та установах

1. Загальні положення
 
  Концепція реформування системи управління містом та створення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємствах та установах аналізує сучасний стан системи управління та якості надання послуг в місті; визначає цілі, пріоритетні завдання та принципи запровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та установах, а також стратегічні напрями, механізми реалізації та очікувані результати реформи системи управління містом.
   Концепція спрямована на реалізацію принципів сучасного управління на міському рівні, сприяє реалізації прав та інтересів територіальної громади міста в галузі управління, а також визначає напрями діяльності органів місцевого самоврядування у цій сфері.
   Головною метою реалізації Концепції має стати утвердження якості як одного із ключових чинників міського розвитку через сертифікацію органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ за ДСТУ ІSO 9001-2001.
   Система управління якістю при наданні адміністративних послуг органами місцевого самоврядування спрямована на створення умов для досягнення високого рівня життя громади, задоволення встановлених та очікуваних потреб всіх можливих споживачів (громадян, підприємців, об'єднань громадян тощо), шляхом постійного поліпшення якості та результативності діяльності, розвитку методів управління якістю.
 
2. Актуальні проблеми розвитку системи управління містом
та якості надання послуг органами місцевого самоврядування

 
Існуюча система управління містом характеризується розвиненістю та охоплює крім Одеської міської ради 5 виконавчих органів загальної компетенції (виконавчий комітет та 4 районні адміністрації), приблизно 30 виконавчих органів спеціальної компетенції, 8 підрозділів апарату ради та її виконавчого комітету, 43 органи самоорганізації населення, 35 координаційних органів (комісій, рад, комітетів), 71 комунальне підприємство, 302 комунальні установи та організації, в яких загалом працюють 1 798 посадових осіб місцевого самоврядування та майже 20 тис. працівників комунальних підприємств, установ та організацій. Крім того, до системи управління містом додаються міські та районні у місті територіальні підрозділи центральних органів державної виконавчої влади.
В той же час, існуюча в місті модель управління залишається не достатньо ефективною, вона не системно поєднує як інститути та механізми від періоду централізованого управління місцевими справами, так і нові, що сформувалися у період демократизації публічного управління на місцевому рівні. Внаслідок такої моделі залишається нереалізованим надання якісних адміністративних послуг споживачам.
Невизначеність у виборі стратегічних пріоритетів не дозволяє забезпечити наступність у діяльності органів місцевого самоврядування, орієнтує їх на вирішення переважно поточних питань, ускладнює побудову моделі управління містом на засадах ефективності та якісності надання послуг громаді. Існуючі програми не піддаються систематичному контролю та оцінюванню, а управління ними покладається на органи поточного управління. Значні проблеми існують також з цільовим фінансуванням прийнятих програм.
Внаслідок цього, непоодинокими є випадки нечіткого розмежування повноважень при виконанні завдань, розпорошення відповідальності за кінцевий результат, що спонукає до перекладання виконання завдань із одного органу на інший. Витрачається зайвий час на численні узгодження та багаторазові переробки документів, на роботу над вторинними документами, які не впливають на якість кінцевого продукту. Виникають труднощі у тому, щоб оперативно знайти потрібну інформацію або документ тощо.
В системі міського управління мають місце факти порушення функціонального обмеження діяльності органів та посадових осіб. Деякі органи міського самоврядування наділені невластивими їм функціями, що викликає ставлення до них як до другорядних, незважаючи на значні вимоги з боку громади до якості надання послуг у межах зазначених функцій. Наслідком цього є також розпорошення зусиль за багатьма напрямками, неможливість пріоритизації. Це викликає адміністративну невизначеність у підпорядкуванні, порушує чіткість ліній влади, без якої неможливе якісне управління.
Суттєвий вплив на якість управління в органах міського самоврядування створюють прогалини у нормативному та інфраструктурному забезпеченні діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. В діяльності органів місцевого самоврядування дуже рідко зустрічаються регламенти надання послуг, а також регламенти взаємодії з виконання функцій з органами державної влади та управління, іншими суб'єктами. Зважаючи на наявну інфраструктуру, виконавчі органи не завжди можуть якісно виконувати покладені на них функції та повноваження: незручне розташування їх на території міста, непристосовані приміщення для прийому громадян (відсутність засобів електронної черги, стільців, пандусів для інвалідів, туалетів тощо); незручний для мешканців міста графік роботи, низький рівень програмно-комп'ютерного забезпечення та слабке використання технологій „електронного уряду" тощо.
Недостатнім в системі органів місцевого самоврядування є контроль та внутрішній адміністративний аудит. В таких умовах система управління в місті у багатьох випадках позбавлена ознак раціональності та економічності. Результат її діяльності не завжди відповідає поставленій меті. В цих умовах якість роботи виконавчих органів ради, комунальних підприємств та установ багато в чому залежить від суб'єктивного фактору, а не від відповідної системи управління. В місті фактично відсутня система досудового оскарження рішень, дій або бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Якість надання послуг органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та установами багато в чому залежить від кадрового забезпечення.
На обсяг та якість управлінських функцій і послуг впливають проблеми фінансування управлінського процесу. Незважаючи на зростання обсягу бюджету міста в останні роки, він не повною мірою дозволяє фінансувати виконання ряду функцій управління та послуги, що надаються на міському рівні, особливо у соціальній сфері. Зазначене відбувається і через недофінансування державою функцій та послуг органів місцевого самоврядування (т.зв. делегованих повноважень).
В системі виконавчих органів місцевого самоврядування домінують одноосібні способи прийняття рішень, колегіальні виконавчі органи міської ради майже відсутні, система виконавчих органів міської ради не співпадає зі структурою комісій ради тощо.
Внаслідок того, що система управління не повністю відповідає запитам та потребам міської громади, громадяни позбавлені можливості користуватися якісними публічними послугами, а Одеса багато в чому не може реалізувати свій значний політичний, соціальний, економічний потенціал та зміцнити існуючі в місті традиції.
 
3. Система управління якістю як засіб оптимізації системи управління містом
 
Аналіз системи управління в Одесі свідчить, що завдання підвищення ефективності управління поки що вирішується на недостатньому рівні. Зрозуміло, що демократичні процедури, які поступово втілюються в діяльність органів самоврядування міста, не можуть компенсувати недосконалість технологій управління.
В міжнародній практиці сформувалися та діють стандарти управління якістю ДСТУ ІSO 9001-2001. Вони визначають базовий набір правил та процедур, рекомендації, відповідно до яких вибудовується управління в організаціях різних сфер діяльності. ДСТУ ІSO 9001-2001 розкриває в узагальненому вигляді світовий досвід ефективного управління (менеджменту), він не має обмежень у застосуванні та рекомендований для підприємств і органів місцевого самоврядування. Норми стандарту (в Україні йому надано чинності наказом Держстандарту України від 27.06.2001 р. №317) визначають мінімальні вимоги до якості управління та прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Основний принцип, закладений у стандарті, безперервне покращання якості управління.
Система управління якістю за ДСТУ ІSO 9001-2001 розробляється в органах місцевого самоврядування з метою:
1) підвищення якості послуг, що отримують жителі від органів місцевого самоврядування;
2) підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та використання бюджетних коштів;
3) підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування для жителів міста;
4) покращання іміджу органів місцевого самоврядування та громади в цілому;
5) збільшення керованості системою органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ, їх гнучкості, здатності розв'язувати завдання, що стоять перед місцевим самоврядуванням;
6) впевненість мешканців міста у тому, що органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства та організації здатні стабільно задовольняти їх законні вимоги;
7) підвищення інвестиційної привабливості міста;
8) надання керівництву міста впевненості у тому, що система управління містом здатна стабільно задовольняти вимоги споживачів;
9) надання службовцям органів місцевого самоврядування, працівникам комунальних підприємств, установ та організацій впевненості у тому, що вони чітко, якісно та в повному обсязі виконують свої обов'язки.
ДСТУ ІSO 9001-2001 включає довго- та короткотермінове планування, дослідження потреб споживачів, взаємодію з ними; розробку нових та удосконалення існуючих послуг; закупівлю послуг та продукції; надання послуг (включаючи перевірку їх якості); управління персоналом, інфраструктурою, інформаційними ресурсами, документацією; контроль, аналіз та удосконалення діяльності.
Переваги використання ДСТУ ІSO 9001-2001:
1) чітко визначаються послуги, що надаються, та вимоги до їх якості;
2) чітко визначаються та документуються процеси діяльності;
3) чітко розподіляються завдання та відповідальність;
4) чітко визначається процес взаємодії між органами та підрозділами;
5) впроваджуються підходи до управління, апробовані у світовій практиці;
6) створюється можливість контролю та управління змінами. Сертифікація органів місцевого самоврядування на відповідність вимогам
ДСТУ ІSO 9001-2001 є об'єктивною оцінкою їх діяльності. Досвід розвинених країн, а також невеликий вітчизняний досвід (в Україні сертифіковані органи самоврядування: м. Вінниця, м. Бердянськ, м. Комсомольськ, м. Славутич) свідчить, що втілення цього стандарту генерує суттєве покращання якості управління, збільшує підтримку органів та посадових осіб місцевого самоврядування з боку громади. Сертифікація органів місцевого самоврядування за ДСТУ ІSO 9001-2001 збільшує кредитний рейтинг міст у середньому на дві позиції, а також є одним з критеріїв інтеграції країни до Європейського Союзу.
 
4. Мета, пріоритетні завдання та заходи щодо створення системи
управління якістю в органах місцевого самоврядування Одеси,
комунальних підприємствах та установах
 
Концепція визначає стратегічні напрями та пріоритети впровадження ДСТУ ІSO 900-2001 в органах місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємствах та установах, формування та впровадження єдиної політики у сфері якості послуг.
Пріоритетними завданнями та заходами реалізації політики якості є:
1) визначення політики якості та її складових одним із пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
2) розробка та затвердження довгострокової програми впровадження системи управління якістю в діяльність органів місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємств, установ та організацій, а також сприяння розробці середньострокових програм впровадження політики якості;
3) зміна методів управління в системі виконавчих органів місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємств та установ, зокрема, переорієнтація їх з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, надання публічних послуг, залучення громадськості до процесів управління, та контролю за якістю;
4) створення ефективної організаційної моделі функціонування органів місцевого самоврядування, взаємодії їх з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності;
5) розробка, затвердження та впровадження стандартів надання управлінських та інших послуг органами місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємств та установ;
6) реалізація комплексу інноваційних управлінських програм, проектів;
7) створення Реєстру функцій органів місцевого самоврядування;
8) наближення системи управління містом до Європейських стандартів ефективності та якості, покращання іміджу міста;
9) створення прозорої процедури прийняття управлінських рішень, виключення суперечностей у повноваженнях та функціях органів місцевого самоврядування (конфліктів контрольної і дозвільної, контрольно-дозвільної і господарської функцій);
10) вирішення проблеми відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування міста;
11) розробка та затвердження регламентів надання послуг, взаємодії при здійсненні управлінських функцій, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи, посилення боротьби зі зловживаннями службовим становищем;
12) розроблення та впровадження розгалуженої системи громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;
13) зменшення безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами місцевого самоврядування;
14) навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з впровадження системи якості;
15) визначення керівної посадової особи відповідальної за впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування; створення групи управління проектами та внутрішніх адміністративних аудиторів;
16) сертифікація органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ за ДСТУ ІSO 9001-2001;
17) вступ до однієї з вітчизняних та/або міжнародних асоціації якості.
 
5. Принципи якості в органах місцевого самоврядування Одеси,
комунальних підприємствах та установах

 
Принципи якості - фундаментальні засади та ідеї, що лежать в основі побудови та функціонування управління якістю. Принципи визначають механізм побудови системи управління якістю, допомагають усвідомити ДСТУ ІSO 9001-2001, оцінюють діючу систему управління. Основні принципи побудови та функціонування системи управління якістю в органах місцевого самоврядування Одеси, комунальних підприємствах та установах:
1) орієнтація на споживача управлінських послуг в системі самоврядування. Можливість отримання повного уявлення про існуючі та очікувані потреби жителів громади, задоволення їх;
2) прозорість та публічність, за допомогою яких забезпечується підконтрольність органів управління громаді, а також можливість громадян впливати на процес функціонування системи управління якістю та прийняття рішень, що зачіпають їх інтереси;
3) відповідальність керівництва за створення управлінської культури, відповідно до якої службовці та працівники повністю залучатимуться до системи управління якістю;
4) залучення всіх службовців органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ до створення, впровадження та постійного вдосконалення системи менеджменту якості, зокрема, через механізм делегування повноважень;
5) демократичність та колегіальність, що надасть змогу усунути суб'єктивізм при створенні та розвитку системи управління якістю, всебічно розглянути та вирішити існуючі проблеми управління містом;
6) управлінська діяльність як низка послідовних процесів;
7) організаційна автономність групи, що запроваджує систему управління якістю в органи самоврядування, комунальні підприємства та установи;
8) системність та ефективність послідовного впровадження системи менеджменту якості;
9) постійне удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;
10) інноваційність, відповідно до якої суб'єкти реалізації політики якості сприятимуть розробці, впровадженню та реалізації нових форм і методів управління;
11) прийняття рішень, заснованих на об'єктивних фактах, а не на їх інтерпретаціях або суб'єктивних уявленнях;
12) партнерство з органами, установами, організаціями, що знаходяться поза системою міського самоврядування.
 
6. Стратегічні напрями та механізми побудови системи управління якістю
 
Досягнення визначених Концепцією цілей і завдань політики якості здійснюватиметься за такими напрямками:
1) управління та організація - на засадах комплексності, системності, інноваційності у наданні послуг та виконанні функцій;
2) нормативна складова - створення належної правової бази для запровадження та підтримання політики якості;
3) фінансування - створення ефективної фінансової та матеріально-технічної підтримки;
4) інформаційне забезпечення - формування цілісного інформаційно-культурного середовища для формування та впровадження політики якості.
Механізмами запровадження та реалізації політики якості є:
По-перше, оптимізація управлінських зв'язків міського голови з метою більш повного втілення його статусу як головної посадової особи територіальної громади, його ролі в механізмі побудови системи якості.
По-друге, всі виконавчі органи, утворені в системі місцевого самоврядування, є органами ради. Зазначене обумовлює необхідність організаційного забезпечення тісного зв'язку між представницьким та виконавчими органами. Це потребує побудови системи виконавчих органів ради відповідно до комісій ради.
По-третє, об'єднання в єдиний організаційний блок тих виконавчих органів міської ради, що функціонально, змістовно, технологічно тісно пов'язані між собою за видами діяльності.
По-четверте, для забезпечення інноваційних процесів в системі управління містом пропонується використовувати тимчасові структури, що накладаються на традиційну ієрархічну піраміду. Вони представлятимуть собою тимчасовий творчий колектив, створений для вирішення конкретного завдання. Сенс цього кроку полягає в тому, щоб зібрати в одну групу найбільш кваліфікованих співробітників виконавчих органів міської ради для здійснення проекту або програми у встановлений термін, із заданим рівнем якості. Підконтрольність команди проекту, а також її статус забезпечується підпорядкуванням її керівника міському голові.
Таким чином, штатна чисельність виконавчих органів не збільшується у порівнянні з іншими моделями побудови структури управління містом, хоча підвищується ефективність міського управління.
Механізмами нормативного забезпечення створення системи управління якістю має стати:
1) розробка та прийняття статуту територіальної громади;
2) затвердження Реєстру послуг, що надаватимуться, з перспективою утворення єдиного Офісу з надання послуг;
3) прийняття методики щорічного функціонального обстеження органів місцевого самоврядування та внутрішнього аудиту відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001;
4) затвердження процесів, що здійснюватимуться у виконавчих органах, та їх методик (додаток 1);
5) на основі функціонального обстеження та адміністративного аудиту прийняття узгоджених положень органів місцевого самоврядування. Положення про орган має включати основну мету діяльності органу, порядок формування та ліквідації, підпорядкованість, наявність підлеглих структур, перелік основних актів законодавства, якими керується орган, юридичний статус, місце знаходження органу; завдання та функції органу, перелік основних видів робіт в межах функції;
права та відповідальність, матеріально-фінансові засади діяльності, керівництво органом;
6) вдосконалення внутрішніх адміністративних регламентів; створення адміністративних регламентів взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими суб'єктами владних відносин. Адміністративними регламентами може встановлюватися порядок здійснення адміністративних процесів в автоматичному режимі на основі електронних адміністративних регламентів;
7) прийняття настанови якості, в якій мають бути зазначені складові системи управління якістю, що сертифікуються;
8) прийняття програми оцінки та розвитку кадрів.
Інформаційний механізм реалізації Концепції передбачає постійний моніторинг її реалізації, інформування залучених до неї осіб та громадськості, створення та поповнення бази даних. Передбачається навчання уповноважених за якість.
 
7. Очікувані результати Концепції створення системи управління якістю
Кінцевим результатом створення системи управління якістю має стати створення реально діючої, динамічної системи управління якістю органів виконавчої влади через:
1. підвищення задоволеності територіальної громади;
2. покращання іміджу міста;
3. більш ефективний контроль та управління;
4. уникнення помилок у діяльності органів місцевого самоврядування;
5. оптимізація витрат на управлінську діяльність (в т. ч. витрат часу);
6. підвищення задоволеності працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ.
Отримання сертифікату ДСТУ І8О 9001-2001 є проміжним кроком, адже однією з вимог стандарту є постійне удосконалення системи управління якістю та підвищення її ефективності та результативності.
 
8. Етапи реалізації Концепції створення системи управління якістю
 
Передбачається послідовність створення системи управління якістю в період 2008-2011 рр.:
Етап 1 - підготовка до сертифікації Одеської міської ради та її виконавчого комітету за ДСТУ ІSO 9001-2001;
Етап 2 - підготовка до сертифікації департаментів, управлінь та відділів Одеської міської ради;
Етап 3 - сертифікація комунальних підприємств, установ та організацій.
Кроками впровадження ДСТУ ІSO 9001-2001 є:
1) обстеження діяльності підрозділів, в результаті якого буде визначено рівень виконання вимог ДСТУ ІSО 9001-2001 та виявлені можливі неузгодженості, дублювання функцій між різними підрозділами;
2) розробка, за підсумками обстеження, заходів з приведення діяльності у відповідність до вимог ДСТУ ІSО 9001-2001, організація та контроль виконання цих заходів;
3) визначення структури процесів, їх зв’язку з організаційною структурою;
4) розробка та узгодження документів системи управління якістю;
5) затвердження та впровадження документів системи управління якістю;
6) проходження сертифікації системи управління якістю в уповноваженому органі, за підсумками якої буде отримано сертифікат, що підтверджує виконання вимог ДСТУ ІSО 9001-2001.

 


Секретар ради                                О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 15.01.2008 10:27
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее