23:40:18   |   03 июля 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2112-V от 21.12.2007

№2112-V от 21.12.2007

Об утверждении устава КП «Стадион «Спартак» в новой редакции

Рішення

Одеської міської ради

№ 2112-V від 21.12.2007

Про затвердження статуту комунального підприємства «Стадіон «Спартак» у новій редакції


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 p. № 3188-IV «Про затвердження типового статуту комунального підприємства у новій редакції», з метою приведення статуту комунального підприємства «Стадіон «Спартак» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунального підприємства «Стадіон «Спартак» у новій редакції (додається).

 

2. Статутний фонд комунального підприємства «Стадіон «Спартак» встановити в розмірі 6155,00 (шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) гривень 00 коп.


3. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства «Стадіон «Спартак» у новій редакції.


4. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення Одеської міської ради № 2217-IV від 04.02.2004 р.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді та спорту.


Міський голова                                             Е. Гурвіц

 


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2112-V від 21.12.2007


СТАТУТ
комунального підприємства «Стадіон «Спартак»
(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „СТАДІОН „СПАРТАК", іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „СТАДІОН „СПАРТАК".
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП „СТАДІОН „СПАРТАК".
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „СТАДИОН „СПАРТАК".
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП „СТАДИОН „СПАРТАК".

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є господарсько-розрахунковим.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, з правом вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 79.


2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Мета створення підприємства.
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Основною метою діяльності підприємства є створення умов для організації та проведення масових оздоровчих, фізкультурних, спортивних, видовищних та інших заходів, сприяння зміцненню здоров'я громадян, формування здорового способу життя, всебічному та гармонійному розвитку особистості.


2.3. Предмет діяльності:
- залучення усіх верств населення, у тому числі дітей, молоді та пенсіонерів до регулярних занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного відпочинку;
- організація та проведення видовищних заходів, показових виступів;
- створення спортивних клубів, фізкультурних груп за видами спорту, у тому числі госпрозрахункових, згідно з чинним законодавством;
- організація та проведення заходів щодо підготовки і підвищення кваліфікації спортсменів, тренерів, суддів за видами спорту;
- надання послуг організаціям та населенню, організація пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання;
- створення виробництв з виготовлення спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття, сувенірів, сприяння випуску рекламної та іншої продукції, торговельно-закупівельна діяльність;
- організація оптової та роздрібної торгівлі;
- організація підприємств громадського харчування;
- оздоровчого-відпочинкова діяльність;
- організація культурного дозвілля, вечорів відпочинку, розважальних заходів для молоді.


2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших господарських товариств.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду Підприємства.


3.2. Розпорядженнями Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за господарсько-розрахунковою діяльністю підприємства.
3.2.2. Директор підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання.
3.3.2. Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника, або за власною ініціативою, здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 6155,00 (шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) грн. 00 коп.
Статутний фонд складає 6155,00 (шість тисяч сто п'ятдесят п'ять) грн. 00 коп.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду Підприємства може бути збільшено чи зменшено за рішенням Засновника та відповідно до діючого законодавства.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.


5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кошти бюджету, для підтримки підприємства;
5.3.4. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.5. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.3.6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.

5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням відповідного суду.
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на виконані роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого й соціального розвитку Підприємства та подає на розгляд Засновнику або Уповноваженому органу.
Основи планів складають договори, укладені із споживачами послуг, робіт, послуг та постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими Одеською міською радою.
6.6. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника та трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни та доповнення до Статуту. Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, сплати за роботу працівникам Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у разі порушення законодавства при ліквідації Підприємства.


Секретар міської ради                                         О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 12.01.2008 09:52
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее