05:50:36   |   04 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 07.12.2016р.
№ 1422-VII

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(нова редакція)Одеса – 2016

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Офіційне найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочене найменування: КУ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.3. Місцезнаходження Установи: 65039, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.
1.4. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.5. Функції Органу управління Установою від імені Засновника здійснює департамент комунальної власності Одеської міської ради (далі – Уповноважений орган).
1.6. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.7. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.8. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні для організації своєї роботи, символіку, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи, крім випадків, передбачених законодавством України.
1.11. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішенням Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим Статутом.

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ УСТАНОВИ

 

2.1. Основною метою діяльності Установи є підвищення ефективності управління комунальною власністю територіальної громади м. Одеси.
2.2. Предметом діяльності Установи є:
2.2.1. Вжиття заходів з обліку та інвентаризації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, окрім житлового фонду.
2.2.2. Ведення обліку і забезпечення реєстрації безхазяйного майна.
2.2.3. Ведення обліку майна, яке відповідно до рішення суду визначено відумерлою спадщиною.
2.2.4. Здійснення заходів з технічного забезпечення та обслуговування адміністративних приміщень, комп’ютерної та оргтехніки, іншого обладнання, що передано в управління Уповноваженого органу.
2.2.5. Надання послуг за дорученням Уповноваженого органу з перевезення співробітників Уповноваженого органу.
2.2.6. Здійснення заходів зі звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та нежитлового нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, в тому числі шляхом знесення самовільно збудованих об’єктів нерухомості.
2.2.7. Установа здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради іі виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та доручень Уповноваженого органу.
2.3. За дорученням Уповноваженого органу Установа може бути залучена до проведення перевірок щодо ефективності використання виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами, установами нежитлових будівель, приміщень комунальної власності, за результатами яких складати акти обстеження та акти порушення вимог чинного законодавства України.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

 

3.1. Установа має право:
3.1.1. Відповідно до чинного законодавства України укладати угоди з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення діяльності Установи.
3.1.2. Отримувати у користування майно, необхідне для забезпечення діяльності Установи.
3.1.3. Проводити інвентаризацію об’єктів комунальної власності, визначати стан цільового та ефективного їх використання.
3.1.4. Здійснювати проектні роботи на території міста Одеси для органів місцевого самоврядування, їх комунальних підприємств, установ та організацій на підставі кваліфікаційних сертифікатів, отриманих відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність».
3.1.5. Складати акти обстеження майна комунальної власності територіальної громади міста та, у разі необхідності, акти порушення.
3.2. Установа зобов’язана:
3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Установою.
3.2.2. Інформувати Уповноважений орган про результати діяльності у визначені строки.
3.2.3. Надавати звіти про результати діяльності Установи, забезпечувати відкритість та доступність до документів, враховуючи вимоги діючого законодавства України.
3.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово- господарської та іншої діяльності, вести статистичну, бухгалтерську звітність в порядку, встановленому діючим законодавством України.
3.2.5. Дотримуватись встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці.

 

4. МАЙНО УСТАНОВИ

 

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси та закріплюється за Установою на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
4.3. Майно, яке придбала чи отримала Установа внаслідок власної господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Одеси.
4.4. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначеному чинним законодавством України, рішеннями Засновника, її виконавчого комітету та розпорядженням міського голови.

 

5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

 

5.1. Фінансова діяльність Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.
5.2. Уповноважений орган здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.
5.3. Установа в процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
5.4. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
5.5. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органа управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВИ

 

6.1. До виключної компетенції Засновника належать:
6.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
6.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Установи.
6.2. Установа у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу.
6.3 Керівництво Установою здійснює директор.
6.4. Директор призначається та звільняється з посади за поданням Уповноваженого органу розпорядженням міського голови.
6.5. Директор Установи:
6.5.1. З усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети її створення та предмету діяльності згідно з чинним законодавством України.
6.5.2. Приймає та звільняє працівників згідно з законодавством України про працю.
6.5.3. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку в Установі за узгодженням із профспілковим комітетом.
6.5.4. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без доручення інтереси Установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, судах тощо.
6.5.5. Видає направлення на проведення перевірок.
6.5.6. Укладає договори з питань, що належать до компетенції Установи, контролює їх виконання.
6.5.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
6.5.8. Несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Установи.
6.5.9. Несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України.
6.5.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
6.5.11. Контролює дотримання працівниками Установи правил внутрішнього трудового розпорядку Установи.
6.5.12. Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи; проводить особистий прийом громадян.
6.5.13. В порядку, встановленому законодавством України, застосовує заходи заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу на працівників.
6.6. За невиконання завдань, покладених на Установу, та своїх обов'язків директор Установи несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно із законодавством України.
6.7. Директор у межах наданих повноважень видає накази.
6.8. Накази директора Установи, доручення тощо, які відповідають законодавству України, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Установи.
6.9. Гранична штатна чисельність Установи визначається відповідним розпорядженням міського голови.
6.10. Умови оплати праці працівників Установи затверджуються рішенням Одеської міської ради.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

 

7.1. Припинення Установи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
7.3 Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду, у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі з податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховується до бюджету міста Одеси. У разі реорганізації Установи її майно, права та обов’язки переходять до її правонаступників.
7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


Секретар ради                                   О. Потапський


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее