12:27:53   |   26 may 2020   |   EN | RU | UA

webcam
City programs
Projects discussion
Auctions
International cooperation
Odesa Invest
City map
Virtual Odessa
Movie about Odessa
Photoalbum
City Symbolics
Odessa theatres
Odessa museums
Odessa monuments
Parks of Odessa
Odessa Zoo
Hotels of Odessa
Odessa Tourist
About the city
For the businessmen
Legal consultation
Odessa in figures
Enterprise of Odessa
Plan of city transport traffic
Emergency and enquiry services
Find
Subscribe to
news

Nothing was found.
/ Main / Departments and offices / Положення про департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Положення про департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Додаток 4 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р №3287-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ
ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі — «Департамент») є уповноваженим виконавчим органом Одеської міської ради (далі — «Рада») у сфері охорони навколишнього природного середовища, утворюється та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів та нормативних актів України.
Департамент є правонаступником Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
1.2. Департамент є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, цим Положенням (далі — «Положення»).
1.3. До компетенції Департаменту входить здійснення функцій виконавчих органів Ради в сферах охорони навколишнього природного середовища м. Одеси, управління рекреаційними об’єктами м. Одеси, контролю за ними та їх розвитку.
1.4. Порядок формування, організація діяльності та компетенція Департаменту визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами та нормативними актами України, цим Положенням.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний Раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом видатків.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14, адреса електронної пошти: ecocity@omr.odessa.ua  
1.8. Ліквідація та реорганізація Департаменту здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Завдання Департаменту:
2.1.1. Здійснення екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища м. Одеси.
2.1.2. Забезпечення захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, захисту екологічних інтересів територіальної громади м. Одеси.
2.1.3. Реалізація рішень Ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану території м. Одеси, раціонального використання місцевих природних ресурсів, їх відтворення.
2.1.4. Координування діяльності підприємств, організацій, установ, розташованих на території м. Одеси, з питань охорони навколишнього природного середовища.
2.1.5. Управління рекреаційними об’єктами м. Одеси та їх розвиток, а також контроль за виконанням вимог законодавства України при користуванні (експлуатації) вказаними об’єктами.
2.2. Функції Департаменту:
2.2.1. В межах компетенції, визначеної законодавством України, здійснює державне управління і державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території м. Одеси.
2.2.2. Самостійно взаємодіє з державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, виконавчими органами Ради, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, укладає договори в межах реалізації екологічних програм м. Одеси.
2.2.3. Бере участь у розробці проектів місцевих екологічних програм і проектів відновлення екосистеми прибережної зони Одеської затоки, у тому числі оздоровлення пляжної зони. Організує та ініціює наукові розробки оцінки перспективних рекреаційних територій у межах м. Одеси, бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм охорони навколишнього середовища.
2.2.4. Координує питання екологічної освіти громади м. Одеси.
2.2.5. Здійснює заходи, направлені на раціональне використання і охорону природних ресурсів, у тому числі атмосферного повітря, води, землі та рослинності, а також здійснює контроль за використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання.
2.2.6. Залучає на договірних засадах кошти фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, на заходи з охорони навколишнього природного середовища м. Одеси.
2.2.7. Розробляє рекомендації з формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, удосконалення економічного механізму управління природокористуванням.
2.2.8. В порядку, встановленому законодавством України, контролює дотримання природоохоронного законодавства фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями.
2.2.9. Відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, видає приписи та складає протоколи про усунення виявлених порушень з метою усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.
2.2.10. Відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення порушень в сфері охорони навколишнього природного середовища, видає приписи про усунення виявлених порушень з метою усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.
2.2.11. Веде претензійну та позовну роботу для належного виконання функцій Департаменту щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями навколишньому природному середовищу, екологічній безпеці міста або при нераціональному використанні природних ресурсів, а також у випадках порушення договірних відносин.
2.2.12. Бере участь у розробці та реалізації програм раціонального використання відходів та вжиття необхідних заходів для впровадження маловідходних і енергозберігаючих технологій, розробляє і здійснює міські програми поводження з відходами.
2.2.13. Вносить пропозиції щодо визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів, а також про перенесення місць складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів.
2.2.14. Узгоджує виділення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів, перенесення місць складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів.
2.2.15. Затверджує за поданням уповноважених органів ліміти на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ, організацій.
2.2.16. Сприяє організації збирання, роздільного збирання, переробки та захоронення промислових, побутових та інших видів відходів на території м. Одеси.
2.2.17. Здійснює контроль за використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, видаленням та відновленням зелених насаджень.
2.2.18. Вносить пропозиції щодо погодження дозволів на спеціальне використання природних та лікувальних ресурсів місцевого та загальнодержавного значення.
2.2.19. Погоджує та видає документи дозвільного характеру в сфері господарської діяльності.
2.2.20. Погоджує заяви про намір розділу ОВНС (оцінка впливу об’єкту на навколишнє середовище).
2.2.21. Узгоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з охорони навколишнього природного середовища.
2.2.22. Контролює дотримання вимог природоохоронного законодавства при експлуатації діючих та при проектуванні, розміщенні, будівництві, введені в дію нових та таких, що реконструюються, будівель, споруд та інших об`єктів, а також удосконаленні нових технологічних процесів та устаткування.
2.2.23. Надає згоду на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об`єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання.
2.2.24. В межах своєї компетенції ініціює проведення екологічної експертизи та контролю за дотриманням вимог екологічної експертизи фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.
2.2.25. Вносить до Ради пропозиції про визначення граничних розмірів відрахувань на проведення екологічних експертиз з міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
2.2.26. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням природоохоронного законодавства України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності при наданні ними послуг населенню, в тому числі в сфері житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв`язку.
2.2.27. Готує пропозиції до Ради чи інших органів щодо прийняття рішень про скасування дозволу на експлуатацію об`єктів чи про позбавлення спеціального права (в тому числі ліцензії) фізичної особи, підприємства, установи, організації у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства.
2.2.28. За дорученням Ради, виконавчого комітету Ради та міського голови здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.
2.2.29. Приймає участь у розробці територіальних схем розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон у м. Одесі.
2.2.30. Погоджує розташування об’єктів нерухомості, чи тимчасових споруд, згідно до територіальних схем розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон, з урахуванням вимог законодавства.
2.2.31. Контролює дотримання природоохоронного законодавства України фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з урахуванням територіальної схеми розміщення виробничо-господарських та соціально-культурних об’єктів і курортно-рекреаційних зон у м. Одесі.
2.2.32. В межах своєї компетенції та відповідно до рішень Ради та розпоряджень міського голови організує роботу з ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, залучає до участі в ній фізичних осіб, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, та надає інформацію до відповідного органу з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення.
2.2.33. За необхідністю, організує охорону, реставрацію, використання паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого призначення.
2.2.34. Готує пропозиції з організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні.
2.2.35. Готує пропозиції до громадських, місцевих, державних, міжнародних, установ та організацій про оголошення пам’ятниками природи природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність.
2.2.36. Забезпечує інформацією щодо вимог природоохоронного законодавства, нормативних актів, містобудівної документації відповідні структурні підрозділи Ради з метою запобігання порушень вказаних норм при наданні дозволів, прийнятті рішень, оформленні дозвільних та правовстановлюючих документів тощо.
2.2.37. Узгоджує в установленому законом порядку питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
2.2.38. Створює за участю органів з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення та забезпечує функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
2.2.39. Приймає участь при утворенні і заснуванні у встановленому порядку підприємств комунальної власності, організовує утворення громадських рад екологічного напрямку.
2.2.40. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності при будівництві та експлуатації об’єктів, розташованих в межах пляжної зони, а також встановлених прибережних захисних смуг.
2.2.41. Погоджує питання щодо розташування об’єктів будівництва, в тому числі тимчасових будівель та споруджень, в межах пляжної зони, а також встановлених прибережних захисних смуг.
2.2.42. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності при перебуванні чи при здійсненні ними господарської діяльності в курортно-рекреаційних зонах.
2.2.43. Департамент є компетентним органом з вирішення питання видалення зелених насаджень на території міста Одеси.
2.2.44. Департамент може здійснювати інші функції відповідно до рішень Ради, її виконавчого комітету та законів України.
 
3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 

3.1. З метою виконання функцій Департаменту, визначених цим Положенням, Департаменту Радою надаються права в сфері охорони навколишнього природного середовища м. Одеси, управління курортно-рекреаційними об’єктами м. Одеси, контролю за ними та їх розвитком, які передбачені для місцевих Рад та їх виконавчих органів в межах та на умовах, передбачених законодавством України.
 
4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови. Трудові відносини між директором Департаменту та його роботодавцем регулюються Кодексом законів про працю в Україні, іншими законами та нормативними актами України, а також вказаним Положенням.
4.2. До компетенції директора Департаменту входить:
4.2.1. Керування діяльністю Департаменту;
4.2.2. Здійснення заходів щодо координації роботи Департаменту із виконавчими органами Ради та з фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності та територіального розташування;
4.2.3. Підписання проектів, інших документів, відповідно до функцій, покладених на Департамент та згідно вимог чинного законодавства;
4.2.4. Контроль за виконанням працівниками Департаменту покладених на них обов’язків, згідно відповідних посадових інструкцій;
4.2.5. Внесення на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту, інших працівників Департаменту та присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування;
4.2.6. Надання міському голові розробленого проекту штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання;
4.2.7. Формування структурних підрозділів Департаменту згідно із затвердженим штатним розписом;
4.2.8. Затвердження положення про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкцій робітників Департаменту;
4.2.9. Організація виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що належать до компетенції Департаменту;
4.2.10. Видання наказів щодо організації роботи Департаменту, які є обов’язковими для працівників Департаменту, контроль за їх виконанням;
4.2.11. Розпорядження коштами Департаменту з правом першого підпису на фінансових та банківських документах;
4.2.12. Вжиття заходів, в тому числі за особистою участю, щодо міжнародного, державного, міжобласного та обласного спілкування з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами з метою виконання функцій Департаменту, популяризації м. Одеси як рекреаційного об’єкта, притягнення інвестицій та вивчення позитивного досвіду вітчизняних та закордонних рекреаційних комплексів;
4.2.13. Проведення особистого прийому громадян з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
4.2.14. Укладання та підписання, в межах своєї компетенції, договорів про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом його функцій;
4.2.15. Видача доручень на представництво інтересів Департаменту;
4.2.16. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент функцій.
4.3. Разом з директором Департаменту його апарат складають:
4.3.1. Заступники начальника Департаменту;
4.3.2. Структурні підрозділи Департаменту;
4.3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту.
 
Секретар ради                                О.Б. Бриндак

INVEST IN ODESSA
More

September 7 - 8
"Oceanman Odessa-2019"

More ODESSA TOURIST
More
Results of the Intercultural Cities Index
More Odessa Development
strategy 2022

More The History of Odessa Football
More